Přejít k obsahu


Právní život a právní věda v době vydání Zlaté buly sicilské

Citace:
ČERNÝ, M. Právní život a právní věda v době vydání Zlaté buly sicilské. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013. Zlatá bula sicilská 1212-2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. s. 42-53. ISBN: 978-80-7380-530-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal life and jurisprudence at the time of the Golden Bull of Sicily
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje právní život v době vlády císaře Fridricha II. ve světle složitého politicko-náboženského dění. První část zachycuje rozporuplný a konfliktní vztah tohoto císaře ke čtyřem papežům jeho doby – Inocencovi III., Honoriovi III., Řehořovi IX. a Celestýnovi IV. Ve druhé části je pojednáno o Fridrichu II. jakožto zákonodárci, jehož hlavním počinem bylo vydání zákoníku s názvem Liber constitutionum regni Siciliae neboli Liber Augustalis, určeného Sicilskému království, ve kterém se spojilo římské právo s normanskou právní tradicí. Ve třetí části je pak pojednáno o hlavních právních centrech doby Fridrichovy – boloňské univerzitě a Fridrichem II. založené konkurenční univerzitě v Neapoli a nejvýznamnějších právnících, kteří zde v době Fridrichově působili.
Abstrakt EN: The contribution presents a legal life during the reign of Emperor Frederick II. in light of the complex politico-religious events. The first part describes the contradictory and conflicting relationship of the emperor to four popes of his time - Innocent III., Honorius III., Gregory IX. and Celestine IV. The second part deals with Frederick II. as lawmaker, whose main achievement was the release of the Code called Liber constitutionum regni Siciliae or Liber Augustalis intended for Sicilian Kingdom, which merged the Roman law with Norman legal tradition. The third part then deals with the major legal centres of the period of the Emperor Frederick - University of Bologna and by the Frederick II. established competitive University of Naples and it also deals with the most important lawyers who worked there at the time of Frederick.
Klíčová slova

Zpět

Patička