Přejít k obsahu


Skyrmion magnetic structure of an ordered FePt monolayer deposited on Pt(111)

Citace:
POLESYA, S., MANKOVSKY, S., BRNEMANN, S., KODDERITZSCH, D., MINÁR, J., EBERT, H. Skyrmion magnetic structure of an ordered FePt monolayer deposited on Pt(111). Physical Review B, 2014, roč. 89, č. 18, s. \´184414.1\´-\´184414.7\´. ISSN: 1098-0121
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Skyrmion magnetic structure of an ordered FePt monolayer deposited on Pt(111)
Rok vydání: 2014
Autoři: S. Polesya , S. Mankovsky , S. Brnemann , D. Kodderitzsch , doc.Dr. Jan Minár , H. Ebert
Abstrakt CZ: V práci studujeme vliv Dzyshinského-Moriyovy interakce na magnetickou strukturu uspořádané FePt monovrstvy deponované na Pt(111) povrch. Výrazná anizotropie geometrie FePt vrstvy s alternujícími řetízky Fe a Pt atomů vytváří v základním stavu helimagnetickou strukturu s velkým rozdílem period spirál ve směru podél řetízků a kolmo na ně. V přítomnosti vnějšího magmetického pole je použitím Monte-Carlo simulací ukázána existence oblastí v B-T fázovém diagramu se stabilními skyrmionovými magnetickými strukturami. Potřebné parametry byly získány z prvoprincipiálních výpočtů elektronové struktury. Je zřetelně ukázáno, že poměr parametrů výměnné interakce J/D v deponovaném magnetickém filmu – klíčovém parametru z hlediska formování skyrmionů – je možné měnit přidáním krycí vrstvy obsahující atomy se spontánním magnetickým momentem vzájemně od sebe odseparovánými nemagnetickými atomy.
Abstrakt EN: The effect of the Dzyaloshinsky-Moriya interaction on the magnetic structure of an ordered FePt monolayer deposited on the Pt(111) surface has been investigated. In the ground state, the pronounced anisotropic geometry of the FePt layer with alternating Fe and Pt chains gives rise to a helimagnetic structure with a strong difference in the helicity period along the chains and perpendicular to them. In the presence of an external magnetic field, the region of stable Skyrmion magnetic structures in the B-T phase diagram has been demonstrated via Monte Carlo simulations using the parameters obtained within first-principles electronic structure calculations. The present study demonstrates clearly that the ratio of the exchange coupling parameters J/D for a deposited magnetic film—being of central importance for the formation of Skyrmions—can be manipulated by growing an overlayer of 2-dimensional compounds with the atoms carrying spontaneous magnetic moments separated by the atoms of nonmagnetic elements.
Klíčová slova

Zpět

Patička