Přejít k obsahu


Three filament model od sarcomere

Citace:
ČIBERA, V. Three filament model od sarcomere. In Computational Mechanicst 2014, Book of extended abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0429-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Three filament model od sarcomere
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Čibera
Abstrakt CZ: Elementární kontrakční jednotka v kosterní a srdeční svalovině je struktura nazývaná sarkomera. Sarkomera obsahuje tři filamenta – myosin, actin a titin. Tato filamenta jsou zdrojem kontrakční aktivity a ovlivňují mechanické vlastnostni svalů. První matematický model zachycující aktivitu sarkomery byl navržen v roce 1957. Od té doby bylo publikováno mnoho modifikací a zdokonalení tohoto modelu. Do dnešní doby je jedním z největších problémů tohoto modelu vysvětlení excentrické kontrakce. V původním modelu byly brány v úvahu pouze dvě filamenta, actin a myosin, jako zdroj aktivní kontrakce. Třetí filamenta titin byla uvažována pouze jako pasivní prvek přispívající pouze svojí tuhostí. V současné době se zdá, že titin má speciální vlastnost a je schopen se aktivně přichycovat na aktinu. Tato vlastnost byla přidána do klasického modelu. Výsledky ukazují, že speciální vlastnost titinu může výrazně přispět k vysvětlení excentrické kontrakce.
Abstrakt EN: The elementary contractile unit of skeletal and heart muscles is a structure called sarcomere. Sarcomere contains three filaments – myosin, actin and titin, which are the source of contractile activity and influence mechanical properties of muscles. The first mathematical model capturing the sarcomere activity was proposed in 1957. Since then, various modifications of model were published to improve the original model. Till nowadays, one of the challenges of the model is the explanation of contraction called eccentric contraction. In original model, only actin and myosin were considered to actively contribute to the contraction. The third filament titin was considered as a passive part contributing just with its stiffness. Currently, it seems like the titin has special properties and can actively attach at the actin. This property was added to the modified classical model. The results show that special property of titin can significantly contribute to the explanation of eccentric contraction.
Klíčová slova

Zpět

Patička