Přejít k obsahu


ASYMETRIES IN ACCOUNTING INFORMATION

Citace:
STÁROVÁ, M., HINKE, J., ČERMÁKOVÁ, H., LORINCZOVÁ, E., VALDER, A., KUCHAŘOVÁ, I., ŠTÁFEK, P. ASYMETRIES IN ACCOUNTING INFORMATION. 1. vyd. Praha : Powerprint Praha, 2014, 174 s. ISBN: 978-80-87994-10-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ASYMETRIES IN ACCOUNTING INFORMATION
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Powerprint Praha
Autoři: Ing. Marta Stárová Ph.D. , Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Helena Čermáková Ph.D. , Ing. Eniko Lorinczová Ph.D. , Doc. Ing. Antonín Valder CSc. , Ing. Ivana Kuchařová , Ing. Pavel Štáfek
Abstrakt CZ: Publikace hledá cesty k odstranění asymetrie v účetních informacích ve zkoumaných oblastech, v souladu s právními předpisy České republiky tak, aby mohl být naplněn základní princip účetnictví, tedy věrný a poctivý obraz skutečnosti. Jsou zde zveřejněny výsledky dvou prováděných výzkumů. První z nich byl proveden ve 191 účetních jednotkách, kde respondenti byli vedoucí pracovníci a zaměstnanci účetních oddělení firem, které vedou účetnictví a sestavují své účetní závěrky v souladu s českými právními předpisy. Do druhého výzkumu bylo zapojeno deset respondentů – především akcionářů, top manažerů a akademiků. Dle výsledků z prvního dotazníkového šetření vyplynulo, že většina respondentů byla (zcela nebo více) spokojena se stavem českých právních předpisů v oblasti účetnictví a dále, že 19% respondentů si uvědomuje důsledky základních účetních metod a zásad zakotvených v českých právních předpisech. Některá ustanovení českých právních předpisů (zejména zákona o účetnictví), jsou předmětem kritické analýzy. Autoři této publikace došli k závěru, že by bylo vhodné změnit definici věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky v českých právních předpisech. V publikaci jsou analyzovány oblasti dlouhodobého hmotného majetku, lesního hospodářství, finančního leasingu a zásob vlastní výroby. Asymetrie v uváděných informacích v těchto oblastech jsou zvýrazněny a jsou navrženy způsoby, jak by mohly být identifikované asymetrie eliminovány použitím zásad Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Shrnující termín standardy IFRS se používá pro plnou verzi IFRS a IFRS pro malé a středně velké podniky (SME).
Abstrakt EN: The publication seeks ways how to eliminate asymmetries in accounting information in the researched areas according to legal regulations of the Czech Republic so that the fundamental accounting principle, i.e. true and fair view of reality, can be fulfilled. Results of two surveys are published here. The first survey was conducted in 191 accounting entities, where the respondents were executives and staff of accounting departments of companies which keep the books and prepare their financial statements in accordance with the Czech legal regulations. Tne respondents, primarily shareholders, top managers and academics were involved in the second survey. Results od the first questionnaire survey showed that the most of respondents were (completely or more) satisfied with the state of the Czech legal regulations in accounting area and also that 19% of respondents miss the basic accounting method or principle enshrined in the Czech legal regulations. Some provisions of the Czech accounting legal regulations (especially those of the Accounting Act) are subject to the critical analysis. The authors of this publication have come to the conclusion that it would be advisable to modify the definition of a true and fair view of the accounts and financial position of an entity in the Czech legal regulations. Areas of tangible fixed assets, fores assets, finance lease and inventories of own production are analysed in the publication. Asymmetries in the reported information in these areas are highlighted and ways how the identified asymmetries could be eliminated by using the principles of International Financial Reporting Standards are proposed. The summary term IFRS standards is used for the full version of IFRS and the IFRS for Small and Medium sized Entities (SME).
Klíčová slova

Zpět

Patička