Přejít k obsahu


Application of Vernier System in Practical Chemistry Teaching

Citace:
ŠTROFOVÁ, J., KRAITR, M. Application of Vernier System in Practical Chemistry Teaching. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ Přírodovědné a technologické vzděláván pro XXI. století : sborník příspěvků XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie a IX. Regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 331-337. ISBN: 978-80-7435-417-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of Vernier System in Practical Chemistry Teaching
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Mgr. Jitka Štrofová Ph.D. , Prof. Ing. Milan Kraitr CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek informuje o možnostech využití systému Vernier ve výuce chemie na základních a středních školách. Autoři představují základní sadu pro výuku chemie a uvádějí náměty na úlohy pro vhodné mladší i starší žáky. Podrobněji se zabývají workshopem, jehož tématem byly roztoky a jejich vlastnosti. Jsou zde popsány úlohy týkající se přípravy a složení roztoků, jejich hustoty, acidobazických vlastností a elektrické vodivosti. Na uvedených příkladech je demonstrováno propojení experimentů podporovaných systémem Vernier a tradičních laboratorních metod a postupů. Dále jsou stručně uvedeny náměty na další výukové experimenty se senzory na měření pH a vodivosti. V závěru jsou shrnuty zkušenosti se systémem Vernier v rámci různých aktivit, jejichž cílem je podpora přírodovědného vzdělávání.
Abstrakt EN: The paper informs about possibilities of using the Vernier system in chemistry teaching at primary and secondary schools. The authors present a basic set for chemistry teaching and also suggestions for tasks suitable for younger as well as older pupils. They analyse in detail the workshop whose topis was solutions and their properties. The tasks are describes concerning preparation and composition of solutions, their density, acid-base properties and electric conductivity. In presented examples the combination of experiments supported by the Vernier system and traditional laboratory methods and procedures is demonstrated. Teaching experiments with pH and conductivity sensors are briefly introdused too. In conclusion the experience with the Vernier system application for various activities supporting science teaching is summarized.
Klíčová slova

Zpět

Patička