Přejít k obsahu


Vojenské násilí ve městech za třicetileté války. Se zvláštním přihlédnutím k Plzeňsku

Citace:
KILIÁN, J. Vojenské násilí ve městech za třicetileté války. Se zvláštním přihlédnutím k Plzeňsku. Folia Historica Bohemica, 2014, roč. 29, č. 1, s. 5-29. ISSN: 0231-7494
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Military Violence in Towns during the Thirty Years' War. With special Consideration of the Plzeň Region
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zaměřuje na jeden z fenoménů vzájemného střetávání se vojenského živlu s civilisty, na projevy a formy násilné fyzické agrese páchané vojáky na městském obyvatelstvu, včetně jeho ženské části, v období válečného konfliktu v letech 1618–1648. Pokouší se rovněž toto násilí kategorizovat i odhalit a popsat jeho spouštěcí mechanismy. Výzkum je založen na pramenném studiu zdrojů z vybraných českých měst, primárně pak měst ležících v současném Plzeňském kraji.
Abstrakt EN: The essay concentrates on one of the phenomena connected with clashes between the military element and the civilian population, demonstrations and forms of forceful physical aggression committed by the soldiers on the town citizens, including women, during the war conflict between 1618 and 1648. It will also categorize this aggression, reveal and describe its start-up mechanisms. The research is based on a study of sources from selected Czech towns primarily in the current Plzeň region.
Klíčová slova

Zpět

Patička