Přejít k obsahu


Příběh z doby neobyčejného šílenství : život a svět krupského koželuha Michela Stüelera za třicetileté války

Citace:
KILIÁN, J. Příběh z doby neobyčejného šílenství : život a svět krupského koželuha Michela Stüelera za třicetileté války. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2014, 278 s. ISBN: 978-80-7429-469-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Story of Extraordinary Period of Madness : The Life and World of Krupka Tanner Michel Stüeler during the Thirty Years' War
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vyšehrad
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha je životopisem Michela Stüelera, autora rozsáhlých pamětí z období třicetileté války, který byl nejen bystrým pozorovatelem a pilným zapisovatelem dění, ale vystupoval i v celé řadě dalších rolí, soukromých i veřejných: jako potomek svého rodu, poddaný své vrchnosti, městský úředník s řadou pověření ve věci správy své obce, bergmistr dohlížející na místní proslavenou těžbu cínu, mistr koželužského řemesla, zemědělec se zájmem o meteorologické jevy či o pomologii, manžel a otec, soused či věřící člověk. Skrze osobnost literárně činného měšťana je možné nahlédnout dobu „neobyčejného šílenství“, dobu v mnoha směrech v českých dějinách převratnou, ve vší její barvitosti i rozporuplnosti.
Abstrakt EN: The book represents a biography of Michel Stüeler, the author of extensive memoirs dated to the period of the Thirty Years' War,who was not only a keen observer and diligently wrote down every event, but also performed in other numerous roles, both private and public: as a descendant of his family, subject to his nobility, the town clerk with a number of delegations on town administration, the bergmeister overseeing the famous local tin mining, the master of the tanning craft, a farmer interested in meteorological phenomena or pomology, a husband and father, a neighbor, and a believer. Through the literary personality of the activecitizen we are able to take a look at the time of "the extraordinary madness", in many ways revolutionary in the Czech history, in all its vividness and inconsistencies.
Klíčová slova

Zpět

Patička