Přejít k obsahu


A dbejte, ať vaši herci říkají jen to, co mají v textu: Shakespearovský překlad jako multidimezionální fenomén

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. A dbejte, ať vaši herci říkají jen to, co mají v textu: Shakespearovský překlad jako multidimezionální fenomén. In Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 218-227. ISBN: 978-80-261-0404-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Shakespeare Translation as a Multidimensional Phenomenon
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá specifiky dramatického textu a možnostmi jeho překladu. V kontextu Shakespearova dramatického díla se zaměřuje na komparaci textocentrického a scenocentrického překladu. Vychází z teorie Susan Bassnettové, jež vnímá dramatický text jako plnohodnotnou funkční složku procesu divadelní realizace, a „dvoustupňové“ koncepce překladu dramatického textu (page to page – page to stage) Ortrun Zuber-Skerrittové. Opírá se rovněž o teorii shakespearovského překladu formulovanou Tonem Hoenselaarsem a Alessandrem Serpierim. Praktická část se věnuje stručné translatologické analýze vybraných ukázek shakespearovských překladů s akcentem na translatabilitu a přenositelnost témat a jazyka.
Abstrakt EN: This paper examines a specific character od dramatic text and possibilities of its translation. Moreover, it focuses on the distinction between literary and stage translation. It draws upon Susan Bassnett 's theory, which understands a dramatic text as an indispensable part of theatre process, and Ortrun Zuber-Skerritt's concept of translation (page to page – page to stage).
Klíčová slova

Zpět

Patička