Přejít k obsahu


Academic self-concept in children with epilepsy and its relation to their quality of life

Citace:
BRABCOVÁ, D., KRŠEK, P., KOHOUT, J., JOŠT, J., ZÁRUBOVÁ, J. Academic self-concept in children with epilepsy and its relation to their quality of life. Neurological Research, 2015, roč. 37, č. 4, s. 288-294. ISSN: 0161-6412
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Academic self-concept in children with epilepsy and its relation to their quality of life
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Doc. MUDr. Pavel Kršek Ph.D. , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , Doc. Mgr. Jiří Jošt CSc. , MUDr. Jana Zárubová
Abstrakt CZ: Školní úspěšnost u dětí s epilepsií je vysoce studované téma s mnoha významnými dopady. Naším cílem bylo prozkoumat sebepojetí školní úspěšnosti dětí s epilepsií. Výzkumný soubor tvořilo 182 dětí a adolescentů ve věku 9-14 let, kteří vyplnili dotazník SPAS měřící sebepojetí školní úspěšnosti a modifikovanou českou verzi dotazníku CHEQOL-25. Zjistili jsme, že sebepojetí školní úspěšnosti u dětí s epilepsií bylo v průměru výrazně nižší, než u jejich vrstevníků bez záchvatů. Na druhé straně, výběrový rozptyl byl u skupiny dětí s epilepsií významně vyšší než v celé populaci a podíl jedinců s vysokým sebepojetím školní úspěšnosti se zdá být srovnatelný u dětí s a bez epilepsie. Prezentované výsledky naznačují, že značná pozornost by měla být věnována roli sebepojetí školní úspěšnosti ve vzdělávání dětí s epilepsií.
Abstrakt EN: Academic achievement in children with epilepsy is a highly studied topic with many important implications. We aimed to examine academic self-concept in children with epilepsy. The study group consisted of 182 children and adolescents aged 9–14 years who completed the student’s perception of ability scale (SPAS) questionnaire to determine their academic self-concept and the modified Czech version of the CHEQOL-25. We found that academic self-concept in children with epilepsy was on average significantly lower than in their peers without seizures. On the other hand, the variance in the data obtained from the group of children with epilepsy was significantly higher than in the whole population and the proportion of individuals with high academic self-concept seems comparable among children with and without epilepsy. The presented results suggest that considerable attention should be paid to the role of academic self-concept in education of children with epilepsy.
Klíčová slova

Zpět

Patička