Přejít k obsahu


Orte von Musikveranstaltungen bei Klattauer Seminaristen im 18. Jh. - ein Beitrag zu Raumaspekten der Musikinterpretierung bei den Jesuiten

Citace:
ASCHENBRENNER, V. Orte von Musikveranstaltungen bei Klattauer Seminaristen im 18. Jh. - ein Beitrag zu Raumaspekten der Musikinterpretierung bei den Jesuiten. Musicologica Brunensia, 2014, roč. 49, č. 2, s. 59-69. ISSN: 1212-0391
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Places of Music Events at Klattau Seminarians in the 18th Century - Contribution to a SpaceAspects of MusicInterpretation at the Jesuits
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Vít Aschenbrenner Ph.D.
Abstrakt CZ: Klatovská jezuitská kolej a k ní přináležející seminář sv. Josefa disponovaly v 17. a 18. století nepříliš početným ansámblem hudebníků. Na základě dochovaných pramenů je možné rekonstruovat pohyby tohoto ansámblu po regionu. Vyplývá z nich, že díky jezuitským konexím v regionu vystupovali tito hudebníci krom řádového kostela a řádového areálu také na mnoha místech vzdálených od města ca. 5-7 kilometrů. Většinou se jednalo o sakrální prostory v sídlech místní vysoké a nízké šlechty či o lokality pod kolejní správou. Značná rozdílnost rozměrů těchto prostor (200 - 23.500 m3) kladla na na hudební schopnosti hudebních alumnů značné nároky a přispívala k jejich velké interpretační flexibilitě. Vedle nesporné technické vyspělosti hudebníků stála právě tato vlastnost příčinou značné oblíbenosti jezuitských hudebníků v regionu.
Abstrakt EN: Jesuit college and the St. Joseph seminary in Klatovy held a not very numerous ensemble of musicians in the 17th and 18th centuries. Based on the extant sources, it is possible to reconstruct the journeys of the ensemble in the region. They indicate that thanks to Jesuit contacts in the region, these musicians performed beside the order church and order complex at many venues distant approx. 5-7 kms from the town. Most of them were sacred spaces in local manor centres of high and low nobilities or the sites below the Jesuit administration. Considerable difference in the dimensions of these spaces (200 – 23,500 m3) placed significant demands on the musical skills of music alumni and contributed to their large interpretive flexibility. Precisely this ability caused next to the undeniable technical maturity of Jesuit musicians their considerable popularity in the region.
Klíčová slova

Zpět

Patička