Přejít k obsahu


Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Citace:
BÍCOVÁ, K., SKLENIČKA, J. Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001. In Strojírenská technologie – Plzeň 2015: Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 41-46. ISBN: 978-80-261-0304-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovation of management and planning activities with respect to the require-ments of ISO 9001
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Kateřina Bícová , Ing. Josef Sklenička
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřen na popis inovace řízení a plánování činností a zdrojů při řešení zakázek ve vysokoškolské dílenské laboratoři nebo v prototypové výrobě. Důraz je kladen na kvalitu provedených činností a jejich efektivitu. Oproti klasické podnikové praxi se zde vyskytují mnohá specifika. Tyto speci-fika znemožňují práci s klasickými směrnicemi pro monitorování a plánování v podniku. Neustálé zlepšo-vání vycházející s požadavků normy ISO 9001 je pro tento příklad stěžejní. Hlavním úkolem je tedy řízení a monitorování činností, čímž se zajistí veškeré informace o probíhajících procesech a vytíženosti zdrojů, jak lidských, tak strojů.
Abstrakt EN: This abstract describes all information from the text of article. In this abstract is solved theme explaned include links on pictures, graphs and tables. This abstract has 18 – 25 rows. The article focuses on the description of innovation of activities and resources management and planning by solving orders in workshop of the university laboratory or prototype production. The stress is putted on the qual-ity of the activities and their effectiveness. Compared to the classical corporate practice, there exist many specif-ics. These specifics make it impossible to work with the classical directives of monitoring and planning activities in the company. Continuous improvement based on the requirements of ISO 9001 is pivotal for this example. The main task is to monitor activities, thereby providing information about the running processes and capacity utilization of human and machine resources. In this paper are described and defined problems, which must be daily considered and dealt by management of workshop laboratory. Present, the method of orders planning is solved by operational scheduling of activities by leader of laboratory. MS Project is sometimes used for short-term planning.
Klíčová slova

Zpět

Patička