Přejít k obsahu


Korekce při broušení šroubové drážky

Citace:
JANDEČKA, K., ČESÁNEK, J. Korekce při broušení šroubové drážky. In Strojírenská technologie – Plzeň 2015 Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 85-93. ISBN: 978-80-261-0304-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Correction by grinding of the helical grooves
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Karel Jandečka CSc. , Doc. Ing. Jiří Česánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek prezentuje další výsledky v řešení této problematiky a navazuje na výsledky získané v rámci projektu GAČR č. 101/07/0751 a také na poznatky a informace získané při zpracování grantového projektu GAČR č. 101/05/2562. Řešená problematika je orientována do oblasti výroby a ostření rotačních nástrojů, především proto, že veškeré know-how je majetkem zahraničních firem. Hlavní kapitola navazuje na problematiku „Řešení závislosti podříznutí (rozvalu) šroubovité drážky na průměru brusného kotouče, jeho tloušťce a hloubce řezu“ při nulové tloušťce brusného kotouče. Tato metoda je původní analytickou metodu výpočtu podříznutí a je součástí teoretického studia problematiky broušení šroubové drážky. Prezentované informace popisují postupné kroky v zobecnění metody a řešení matematického modelu. Současný stav v řešení není konečným stavem a povede k dalším krokům v aplikaci této metody v praxi. Praktická část je v současnosti řešena v rámci projektu SGS – 2013 – 031.
Abstrakt EN: This abstract describes further results in solving of this issue and builds on the results obtained in the framework of the project GAČR no. 101/07/0751 and also on the knowledge and information obtained during the processing of the grant project GAČR no. 101/05/2562. The topic is oriented to the production and sharpening rotary instruments, mainly because all the know-how is owned by foreign companies. The second chapter builds on the issue calculation of the dependence undercuting helical groove on the grinding wheel diameter, thickness, and depth of cut of the grinding wheel with zero thickness. This method is an original analytical procedure or function. Analytical method calculates geometry of udercuting helical groove. Is the part of the theoretical problems study grinding helical shapes on the machin-tools. Presented information describes the sequential steps in a generalization of the method and solution of the mathematical model. Research of this method is devide on to individual stages and bilds on the analysis of geometrical and kinnematical tasks, wich can be used during helical grooves grinding. Third chapter describes using analytical calculation method of the undercutting helical groove in industry. This chapter is based on the real technical problem in industry. Problem is, how must be defined the shape of grinding wheel wich do not undercut the shape of helical groove on the special machin-tool. The autors used above-mentioned method and prepared calculating algorythm for calculation of the shape grinding wheel. The obtained theoretical result is very precise agrese with shape of the grinding wheel wich is used in industry. Described result gives good basis for future research and method will be further developed and generalized. The obtained result was compare with the shape, wich was define by CATIA geometrical simulation. Current stage of the solution is not the final stage and lead to further steps in the application of this method in practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička