Přejít k obsahu


Purismus v jazykové výchově 20. století

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Purismus v jazykové výchově 20. století. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 170 s. ISBN: 978-80-261-0306-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Purism of language Education in 20th century
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie analyzuje vliv jazykového purismu v jazykové výchově v českém jazyce. Nejprve jsou definovány a charakterizovány typy jazykového purismu a jeho stručná historie v češtině včetně přehledu názorů vybraných českých lingvistů 20. a 21. století na purismus. Zjištění vycházejí z analýzy příruček jazykové správnosti vydávaných v poslední třetině 19. století, z názorů publikovaných ve vymezeném chronologickém období v časopise Naše řeč a z analýzy učebních textů českého jazyka pro základní a střední školu. Explicitní i latentní doklady purismu se vyskytují v učebních textech hlavně v první polovině 20. století, analýza textů i názorů budoucích učitelů češtiny však dokládá, že tyto názory jsou stále živé.
Abstrakt EN: The book presents a theme that is topical even in present days; it analyzes influence of language purism in language education in Czech language. In the theoretical part there are firstly defined basic terms, characterized types of language purism and their short history in Czech language including overview of opinions of selected Czech linguists of 20th and 21st century on purism. New findings come from analysis of guides of language correctness published in last third of 19th century, from opinions published during specified chronological period of 50 years in magazine “Naše řeč” and from analysis of selected teaching texts of Czech language for primary and secondary school. In analyzed course-book texts occur explicit and latent records of purism during whole first half of 20th century, with apparent extensive inertia manifesting in those texts. In attitude of current adult language users as bearers of language culture (teachers and students of Czech language) has been verified, that in present days puristic opinions of language users in connection with globalization tendencies reappear in Czech language again.
Klíčová slova

Zpět

Patička