Přejít k obsahu


Analýza vlivu provozních podmínek na kmitání a otěr pokrytí palivových proutků

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Analýza vlivu provozních podmínek na kmitání a otěr pokrytí palivových proutků. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the operational conditions effect on fuel rod vibration and fuel rod cladding abrasion
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Ing. Štěpán Dyk
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá výpočtem vlastních frekvencí jaderného palivového souboru v závislosti na změně provozních podmínek. Kmitání palivového souboru, vyvolané pohybem upínacích desek v aktivní zóně reaktoru, se může projevit rázovými silami mezi komponentami palivového proutku. Práce třecích sil v kontaktních plochách mezi pokrytím palivového proutku a buňkami distančních mřížek je rozhodující činitel pro predikci otěru pokrytí palivových proutků. Vyvinutý SW v MATLABu umožňuje výpočet ztráty hmotnosti pokrytí vyvolané prací třecích sil během určité provozní doby.
Abstrakt EN: The research report deals with calculation of the nuclear fuel assembly eigenfrequencies in dependence on changing operational conditions. The fuel assembly vibration, caused by the fuel assembly support plate motion in the reactor core, can exhibit impulse contact forces between fuel rod components. The work of friction force in the contact surfaces between the fuel rod cladding and spacer grid cells is deciding factor for the prediction of the fuel rod cladding abrasion. The developed software in MATLAB code enables calculation of the loss of cladding mass generated by the work of friction forces during determinate operation time.
Klíčová slova

Zpět

Patička