Přejít k obsahu


J. Dobrovskij i A.J. Puchmajer: ich otnošenije k russkomu jazyku

Citace:
SVOBODOVÁ, J. J. Dobrovskij i A.J. Puchmajer: ich otnošenije k russkomu jazyku. In Slav´jans´ki kul´tury v evropejs´komu gumanitarnomu prostori. Kyjev: TOV UVPK EksOb, 2012. s. 26-36. ISBN: 978-966-7769-92-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: J. Dobrovsky and A.J. Puchmajer and their relationship to the Russian language
Rok vydání: 2012
Místo konání: Kyjev
Název zdroje: TOV UVPK EksOb
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: J. Dobrovský a A. J. Puchmajer patří k významným představitelům českého národního obrození. Podrobně je charakterizováno jejich dílo a přínos pro rozvoj slovanských jazyků. Dobrovský byl přesvědčen, že znalost ruštiny je součástí slovanského vzdělání. Je považován za znalce starých ruských literárních dokumentů. Uvědomoval si, že je třeba rozumět mluvené ruštině, proto ve svých publikacích věnoval pozornost zvláštnostem a problémům ruské výslovnosti a přízvuku. Systematicky poukazuje na rozdíly mezi oběma slovanskými jazyky. V roce 1795 vydal cestopis „Nachrichten von einer auf Veranlassung der Böhmischen Gesellschaft im Jahre 1792 unternommenen Reise nach Schweden un Russland“ o své cestě do Švédska a Ruska. Dobrovský je autorem kritických poznámek, “Vergleichung der Russischen und Böhmischen Sprache, vydaných v r. 1796. Jeho ruská učebnice byla vydána pod názvem „Neues Hilfsmittel die russische Sprache leichter zu ferstehen, vorzűglich fűr Böhmen, zum Theile auch fűr Deutsche…“ Dobrovský je znám jako autor podrobné předmluvy k Puchmajerově gramatice „Lehrgebäude der russischen Sprache.“ Od r.1820 byl Dobrovský členem Ruské akademie věd. Jeho díla věnovaná rusistice jsou považována za významná a jsou respektována jak z hlediska odborného tak i praktického. J.A.Puchmajer publikoval v r.1805 “Pravopis rusko-český“. Autor činí kompromis mezi azbukou a latinkou. V r. 1820 byla v němčině publikována Puchmajerova gramatika ruského jazyka pod názvem „Lehrgebäude der russischen Sprache nach dem Lehrgebäude der böhmischen Sprache des Abbé Dobrovský“. Navzdory některým nepřesnostem (některé příklady jsou uváděny ze staroslověnštiny místo z ruštiny, jiné nesprávné příklady se objevují pod vlivem ukrajinštiny) se jedná na tu dobu o pozoruhodnou práci, včetně předmluvy gramatika poskytuje bohatý zdroj informací o ruských slovnících a učebnicích publikovaných dosud v různých zemích.
Abstrakt EN: J. Dobrovský and A.J. Puchmajer one of the leading representatives of the Czech National Revival. Is characterized in detail their work and contribution to the development of the Slavic languages. Dobrovský was convinced that the knowledge of Russian is a part of Slavonic education. He is considered to be the autority on Old-Russian literary documents. He realized that it is necessary to understand the spoken Russian, because in its publications pay attention to the particularities and problems of Russian pronunciation and accent. Systematically highlights the differences between the two Slavic languages . In 1795 he published a travel book about his journey to Sweden and Russia. Dobrovský is the author of critical remarks “Vergleichung der Russischen und Böhmischen Sprache, issued in 1796th. His Russian textbook was published under the title „Neues Hilfsmittel die russische Sprache leichter zu ferstehen, vorzuglich fur Böhmen, zum Theile auch fűr Deutsche…“. Dobrovský is know as an author of detailed preface to Puchmajer´s grammar book „Lehrgebäude der russischen Sprache.“ 1820 was Dobrovský a member of the Russian Academy of sciences. His works represent a significant part both in expert and practical respects. J.A.Puchmajer published in r.1805 "Spelling Russian-Czech ". The author makes a compromise between the Cyrillic and Latin alphabet. 1820 was published in german language Puchmajer´s grammar of Russian under the name “Lehrgebäude der Russischen Sprache nach dem der Lehrgebäude böhmischen Sprache des Abbé Dobrovský”. Despite some inaccuracies (some examples are demonstrated of Old Church Slavonic language instead of Russian, incorrect examples appear under the influence of Ukrainian) i tis a notable work of those time, including in its preface a rich source of information concerning Russian dictionaries and the textbooks published in various countries up to that time.
Klíčová slova

Zpět

Patička