Přejít k obsahu


Právo na obhajobu v kontextu s právem na spravedlivý proces

Citace:
CHMELÍK, J. Právo na obhajobu v kontextu s právem na spravedlivý proces. In Iustitia Omnibus. Pocta prof. JUDr. Pavlovi Balážovi, CSc.. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. s. 25-41. ISBN: 978-83-7490-782-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The right to defense in the context of the right to a fair trial
Rok vydání: 2014
Místo konání: Krakow
Název zdroje: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá nejvýznamnějšími aspekty výkonu práva obhajoby v trestním řízení jako jednoho z nejvýznamnějších předpokladů spravedlivého procesu. Zejména se kapitola věnuje právu obviněného vyjádřit se ke všem důkazům, práo hájit se sám nebo prostřednictvím obhájce, právu podávat opravné prostředky proti rozhodnutím apod.
Abstrakt EN: This contribution covers the most significant aspects of the exercise of the right of defense in criminal proceedings as one of the most important prerequisites of a fair trial. In particular, it addresses the right of the accused to respond to all evidence, to defend himself or through legal assistance, the right to appeal against decisions etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička