Přejít k obsahu


Produktivní frézování korozivzdorné feriticko-martenzitické oceli P91

Citace:
ŘEHOŘ, J. Produktivní frézování korozivzdorné feriticko-martenzitické oceli P91. Plzeň : 2012, 77 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Productive milling of stainless ferritic-martensitic steel P91
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Habilitační práce pojednává obecně o současnýh trendech ve výrobě a obrábění, dále o produktivitě obrábění se zaměřením na frézování a v hlavní části o řešení problematiky zabývající se zefektivněním obrábění při férzování těžkoobrobitelné korozivzdorné feriticko-martenzitické oceli P91 (EN ISO X12CrMoVNbN9-1). Problematika je konkrétně zaměřena na produktivitu frézování dělících rovin turbínových těles v řežimu před-dokončovacího a dokončovacího obrábění. Hlavní cíle práce jsou charakterizovat současné trendy ve výrobě a v obrábění, specifikovat úlohu a smysl produktivity v obrábění a zejména prezentovat postup řešení experimentálního výzkumu a dosažené výsledky zefektivnění při rovinném férzování oceli P91.
Abstrakt EN: Habilitation thesis deals with generraly about current trends in production and machining., as well as the productivity of manufacturing and the main part of solutions to dealing with the streamlining of machining at hard-milling-machine stainless ferritic-martensitic steel P91 (ISO X12CrMoVNbN9-1). The issue is speifically aimed at milling of planes of the turbine bodies at pre-finishing and finishing. The main objectives are to characterize current trends in the production and machining, to specify the role and meaning of productivity in machining and in practicural to present the solution procedure of experimental research and results.
Klíčová slova

Zpět

Patička