Přejít k obsahu


Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Citace:
FIALA, S., KOUŘIL, K., ŘEHOŘ, J. Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků. In Strojírenská technologie – Plzeň 2015: Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 70-76. ISBN: 978-80-261-0304-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modern reaming technology of finishing of very precise holes and its impact on product qualities
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Stanislav Fiala , Ing. Karel Kouřil Ph.D. , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Jeden přívlastek, který by naše doba mohla nést je spotřební. Přesto je u mnoha výrobků kladen důraz na vyšší živostnost a spolehlivost. Tyto vlastnosti jsou do značné míry ovlivněny i technologií výroby. Rozvoj v oblasti moderních technologií, nových materiálů, konstrukčních řešení obráběcích strojů, nástrojů, jako i robotizace a automatizace, nová kontrolní a měřící zařízení to vše přispívá nemalou měrou k zlepšení užitných vlastností nových výrobků. Uvedené trendy se týkají především automobilového průmyslu, hydraulických komponentů atd. Právě v těchto oblastech technologie dokončování velmi přesných děr prošla za poslední desetiletí velkým vývojem. Společnost HAM-FINAL prošla touto cestou. Předkládaný příspěvek popisuje základní způsob dosažení lepší drsnosti povrchu, tvarové a rozměrové přesnosti u obráběných děr s využitím nástrojů HAM-FINAL. Dále text předkládá možné trendy dalšího vývoje technologie obrábění velmi přesných děr vystužováním.
Abstrakt EN: The consumption is one of many attributes that could be joined with our time. Nevertheless in many products there is an emphasis on increased durability and reliability. These properties are largely affected by production technology. Development in the area of modern technologies, new materials, machine designs, tools as well as robotics, automation, new control and measuring devices, all contribute in no small part to improve properties of new products. These trends are especially related to automotive industry, hydraulic components etc. Technology of finishing of very precise holes has gone through a great development in these areas in last decade. Company HAM-FINAL is one of main contributors in this development. This article describes the basic way to achieve better surface roughness, shape and dimension accuracy of machined holes using HAM-FINAL tools. Further text presents possible trends in development of reaming technology of very precise holes.
Klíčová slova

Zpět

Patička