Přejít k obsahu


A hemodynamic study on diseased carotid bifurcations

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. A hemodynamic study on diseased carotid bifurcations. In EFMC10 - European Fluid Mechanics Conference 10. 2014. s. 1-1.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A hemodynamic study on diseased carotid bifurcations
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová , Ing. Ondřej Bublík ,
Abstrakt CZ: Předložená práce je zaměřena na numerické simulace pulzačního proudění krve v reálných modelech karotických bifurkací s cílem neinvazivně posoudit míru jejich poškození v důsledku rozvinuté aterosklerózy. Proudění krve jakožto nestlačitelné zobecněné newtonské kapaliny je v této práci matematicky popsáno nelineárním systémem Navierových-Stokesových rovnic doplněným o Carreauův-Yasudův model. Matematický model je numericky řešen pomocí vlastního vyvinutého výpočetního softwaru, jehož algoritmus je založen na tzv. stabilizované variantě projekční metody a “cell-centred” metodě konečných objemů formulované pro hybridní nestrukturované tetraedrální sítě. S ohledem na problematické stanovení fyziologických tlaků v klinické praxi je pro potřeby této práce užit tříprvkový Windkessel model schopný aproximovat chování reálné oběhové soustavy na příslušných výstupních částech uvažovaných modelů cév.
Abstrakt EN: The main objective of the present numerical study is to investigate pulsatile non-Newtonian flow characteristics in several models of clinically significant carotid bifurcations reconstructed from CT scans and to provide a preliminary assessment of their hemodynamic significance and necessity for surgical intervention. For all numerical simulations of blood flow, we adopt the assumption that the blood is an incompressible fluid with shear-dependent dynamic viscosity. The governing equations coupled with the well-known Carreau-Yasuda model is solved by means of an in-house software, computational algorithm of which is based on the stabilised variant of the projection method and the cell-centred finite volume method formulated for hybrid unstructured tetrahedral grids. Because of the difficulties associated with clinical determination of physiological pressure in human vessels, each carotid outlet is coupled with one three-element Windkessel model that is able to approximate the flow resistance of the downstream vascular bed and to provide a physiological value of pressure at this outlet.
Klíčová slova

Zpět

Patička