Přejít k obsahu


Technologie laserového zatavení hran plastových výlisků

Citace:
KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového zatavení hran plastových výlisků. Continental Automotive Czech Republic s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of laser melting of the edges of molding plastic parts
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Autoři: Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nový výrobní postup laserového zatavení hran, který byl vyvinut pro výrobu trysky s laserovým zatavením vnitřních hran. Jedná se o výrobní postup laserového tavení s kontinuálním vláknovým laserem a skenovací hlavou. Technologie používá k tavení materiálu vláknový laser, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovací hlavou. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících trajektorii a rychlost skenování, výkon laseru a velikost laserového spotu. Další částí výrobního postupu je nastavení umístění zpracovávané trysky vůči skenovací hlavě. Výrobní postup vrtání laserem byl ověřen vyrobením prototypů trysek s laserovým zatavením hran. U prototypů byl dokončen kompletní výrobní postup a otestována funkčnost.
Abstrakt EN: The description of the new laser procedure of the laser melting, which was developed for the manufacturing of the nozzle with laser melting edges. It is a manufacturing procedure of the laser melting with the continual fibre laser and scanning head. The technology utilizes the fiber laser for the melting of the material, the deflection of the laser beam is ensured by the scanning head. The technological procedure includes the optimal settings of the process parameters, which define the trajectory and the speed of scanning, the laser power and the laser spot size. The next section of the manufacturing process is the setting of the processed nozzle to the scan head. The technological procedure of the melting was verified by manufacturing of the prototypes of the nozzle with laser melted edges. With this prototypes was completely finished the manufacturing process and the functionality was tested.
Klíčová slova

Zpět

Patička