Přejít k obsahu


O někotorych prablemnych temach russkoj grammatiki

Citace:
VALOVÁ, L. O někotorych prablemnych temach russkoj grammatiki. In Aktual´nyje problemy obučenija russkomu jazyku XI. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 240-245. ISBN: 978-80-210-7546-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: About some problematic subjects of Russian grammar
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. Liudmila Valová CSc.
Abstrakt CZ: Stať je věnována analýze typických gramatických chyb, kterých se zahraniční studenti dopouští v ústní i písemné řeči. Autor stati zavádí pojem "riziková oblast", jíž se rozumí oblast jazykových jevů, které cizinci v procesu učení a komunikace stabilně vnímají jako složité. Autor analyzuje neproblematičtější morfologická a syntaktická témata a opírá se především o zkušenosti s prací s českými studenty. Zvláštní pozornost věnuje takovým "rizikovým oblastem", jako je určování rodu u podstatných jmen, použití zvratných sloves, funkce predikátů s modálním významem, chyby v používání záporné částice "ne" a "net" aj.
Abstrakt EN: The article is dedicated to the analysis of typical grammatical mistakes made by foreign students in oral and writing language. The author of the article enters the concept of "risk zone", which is understood as the area of language phenomena, consistently creating the complexities for foreigners in the learning process, as well as in the communication process. The author carries out the analysis of the most problematic morphological and syntactic themes that is mainly based on experience with Czech students. The special attention is paid to such grammatical zones of risk, as noun gender determination; use of reflexive verbs; functioning of the predicatives that are possesing a modal value; mixing in the use of a negative particle not and a word no, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička