Přejít k obsahu


Ius commune a ius proprium ve středověku

Citace:
ČERNÝ, M. Ius commune a ius proprium ve středověku. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 368-375. ISBN: 978-80-7380-543-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ius commune and ius proprium in the Middle Ages
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Středověké ius commune, tvořené univerzálně platným římským a kanonickým právem, nebylo jediným právním pramenem ve středověku. Významnou roli sehrálo rovněž právo italských měst, které sice bylo právem partikulárním, nicméně v právní praxi italských měst mu byla dávána přednost. Příspěvek se zabývá vztahem, existujícím mezi těmito jednotlivými právními systémy a zařazuje je do historického kontextu konkrétní doby a konkrétních významných událostí.
Abstrakt EN: Medieval ius commune, consisting of a universally valid Roman and canon law, was not the only legal source in the Middle Ages. An important role also played the law of Italian cities, although it was particular law, but in legal practice of the Italian cities was the Law of Italian cities preferred. Paper deals with the relationship existing between the various legal systems and places them in historical context of specific time and specific major events.
Klíčová slova

Zpět

Patička