Přejít k obsahu


Estimation of the nuclear fuel assembly eigenfrequencies in the probability sense

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Estimation of the nuclear fuel assembly eigenfrequencies in the probability sense. Applied and Computational Mechanics, 2014, roč. 8, č. 2, s. 229-236. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Estimation of the nuclear fuel assembly eigenfrequencies in the probability sense
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá odhadem horních a dolních mezních hodnot vlastních frekvencí jaderného palivového souboru, jehož konstrukční a provozní parametry jsou náhodnými proměnnými. Každý parametr je definován střední hodnotou a směrodatnou odchylkou nebo rozsahem hodnot. ro výpočet mezních hodnot vlastních frekvencí palivového souboru je aplikována gradientní metoda a pravděpodobnostní tří sigma kritérium. Výpočet citlivosti vlastních frekvencí je založen na metodě modální syntézy a dekompozici palivového souboru na šest identických pootočených segmentů palivových proutků, centrální trubku a nosný skelet, navzájem provázaných distančními mřížkami. Metoda je aplikována na ruský TVSA-T palivový soubor v aktivní zóně reaktoru VVER 1000/320 v jaderné elektrárně Temelín.
Abstrakt EN: The paper deals with upper and lower limits estimation of the nuclear fuel assembly eigenfrequencies whose design and operation parameters are random variables. Every parameter is defined by mean value and standard deviation or range of values. The gradient and three sigma criterion approach is applied to the calculation of the upper and lower limits of fuel assembly eigenfrequencies in the probability sense. Presented analytical approach used for calculation of the eigenfrequencies sensitivity is based on modal synthesis method and fuel assembly decomposition into six identical revolved fuel rod segments, centre tube and load-bearing skeleton linked by spacer grids. The method is applied for the Russian TVSA-T fuel assembly in the WWER1000/320 type reactor core in nuclear power plant Temelín.
Klíčová slova

Zpět

Patička