Přejít k obsahu


Ústavní soudnictví

Citace:
FOREJTOVÁ, M., FORMÁNKOVÁ, V., ODEHNALOVÁ, J., PEZL, T., TOMEŠ, M., VOSTRÁ, Z. Ústavní soudnictví. 1. vyd. Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2014, 232 s. ISBN: 978-80-87713-09-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Constitutional Justice
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , JUDr. Vlasta Formánková , JUDr. Jana Odehnalová Ph.D. , JUDr. Tomáš Pezl , JUDr. Milan Tomeš , JUDr. Zuzana Vostrá Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace zobrazuje složitý proces ústavního soudnictví jako nedílné součásti demokratických právních systémů. Definuje postavení ústavních soudů ve vybraných zemích Evropy, které komparuje s postavením nejvyšších soudů v USA a ve Velké Británii. Pozice vybraných ústavních soudů je vymezena v rámci konceptu dělby moci. Hlavní matérií publikace je znázornění pozice Ústavního soudu ČR, jeho kompetencí včetně komentovaných popisů všech zvláštních řízení, která u Ústavního soudu ČR probíhají v souladu s Ústavou ČR. Přidanou hodnotou díla je definování vzájemného prolínání vybrané aktuální judikatury Ústavního soudu ČR s relevantní judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, která se týká zejména pravidel spravedlivého procesu.
Abstrakt EN: This publication displays the complex process of constitutional justice as an integral part of democratic legal systems. It defines the status of constitutional courts in European countries and compares them with the status of the supreme courts in the US and the UK. The status of selected constitutional courts is defined within the concept of separation of powers. The main subject of this publication is to describe the status of the Constitutional Court of the Czech Republic, its competencies including annotated descriptions of all special proceedings before the Constitutional Court of the Czech Republic that are conducted in accordance with the Constitution of the Czech Republic. The added value of the paper is definition of interpenetration of selected current case law of the Constitutional Court of the Czech Republic with the relevant case law of the European Court of Human Rights, which particularly concerns the rules of a fair trial.
Klíčová slova

Zpět

Patička