Přejít k obsahu


Materiální ohnisko ústavy - evropské poohlédnutí

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Materiální ohnisko ústavy - evropské poohlédnutí. In Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita. Bratislava: Atticum, 2014. s. 37-56. ISBN: 978-80-89758-00-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Material Core of the Constitution - European hindsight
Rok vydání: 2014
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Atticum
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato stať se zamýšlí nad pojmem, významem a charakteristikou materiálního ohniska ústavy, jenž je výrazem zákazu (nepřípustnosti) změny určitých ustanovení ústavy, to je absolutní rigidity, v české reflexi vyjádřené v čl. 9 odst. 2 Ústavy České republiky. V této souvislosti je zmíněno materiálního ohnisko jako referenční kritérium při přezkumu Lisabonské smlouvy před českým Ústavním soudem. Zvláštní pozornost je věnována rozboru kauzy Melčák, kdy Parlament ČR zkrátil volební období Poslanecké sněmovny a následnému projednání před Ústavním soudem České republiky. Stať nabízí též i komparaci s ústavami některých evropských států. Na pozadí statě se nese problematika neměnnosti v právu a ústavnosti ústavních zákonů.
Abstrakt EN: This paper examines the concept, importance and characteristics of the material core of the Constitution, which is the expression of the denial (inadmissibility) changes to certain provisions of the Constitution, it is the absolute rigidity in the Czech reflection expressed in Art. 9 paragraph. 2 of the Constitution of the Czech Republic. In this context, the focus of the material is mentioned as a reference in the review of the Lisbon Treaty before the Czech Constitutional Court. Particular attention is devoted to the analysis of the case Melčák when the Parliament of the Czech Republic abbreviated term of the Chamber of Deputies and the subsequent proceedings before the Constitutional Court of the Czech Republic. The paper also provides a comparison with the constitutions of some European countries. On request the State bears the issue of permanence in constitutional law and the constitutionality of constitutional acts.
Klíčová slova

Zpět

Patička