Přejít k obsahu


Problematika tzv. kompararátora v diskriminačních sporech a otázka dokazování předpojatosti k diskriminaci ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Problematika tzv. kompararátora v diskriminačních sporech a otázka dokazování předpojatosti k diskriminaci ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 217-224. ISBN: 978-80-7380-543-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Rozhodování diskriminačních sporů je v praxi Soudního dvora EU i Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku dlouhodobě náročnou a mnohdy citlivou otázkou. Soudní praxe vyvinula různé metody zkoumání toho, zda v konkrétním případě k diskriminaci došlo, nebo nedošlo. Jedním z takových prostředků je určení komparátora, kterým má být osoba ve stejné či obdobné situaci, jako je stěžovatel. S pozicí komparátora je následně poměřováno- komparováno postavení stěžovatele a následně je soudem formulován závěr, zda taková osoba byla diskriminována. Praxe ovšem ukazuje, že ne pro všechny situace, které stěžovatel učinil předmětem sporu u evropských soudů, je možno vhodnou osobu komparátora definovat. Nejen z tohoto důvodu lze tedy uzavřít, že definování komparátora v diskriminačních sporech je pouze jednou z metod, kterými mohou soudy dojít k závěru o diskriminaci.
Abstrakt EN: Deciding discrimination disputes is in practice of the Court of Justice of the EU and the European Court of Human Rights in Strasbourg long-consuming and often sensitive issue. Judicial practice has developed various methods of examining whether, in the particular case of discrimination has occurred or not. One such means is to determine the comparator, which has to be a person in the same or a similar situation to the complainant. The position is subsequently compared to the position of the complainant and the court subsequently formulates a conclusion on whether such person has been discriminated against. Experience shows, however, that not all situations in which the complainant has made the subject of dispute in the European courts, it is possible to define a suitable person comparator. As such, it can be concluded that the definition of a comparator in discrimination disputes is only one of the methods by which courts may conclude discrimination.
Klíčová slova

Zpět

Patička