Přejít k obsahu


Podíl v obchodní korporaci v spoluvlastnictví

Citace:
DVOŘÁK, T. Podíl v obchodní korporaci v spoluvlastnictví. In Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. s. 62-96. ISBN: 978-80-8152-199-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Share in a business corporation in co-ownership
Rok vydání: 2014
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětná stať pojednává jednak o vzájemném vztahu podílu v obchodní korporaci a společného jmění manželů na straně jedné, jednak o vzájemném vztahu podílu v obchodní korporaci a podílového spoluvlastnictví na straně druhé. Právní úprava těchto otázek byla výkladově dosti složitá i v minulosti; přitom právě proběhlá rekodifikace soukromého práva přinesla v tomto ohledu dosti významnou změnu.
Abstrakt EN: The present article deals with one hand on the relationship stake in a business corporations and a team of marital property on the one hand, one hand on the relationship stake in a business corporation and a team of co-ownership on the other. Legal regulation of these issues of interpretation was quite difficult in the past time; while just held recodification of civile law brought in this respect quite a significant shift.
Klíčová slova

Zpět

Patička