Přejít k obsahu


Influence of Non-textual geographic information and text difficulty and their effect on selection of textbooks of geography

Citace:
SIMBARTL, P. Influence of Non-textual geographic information and text difficulty and their effect on selection of textbooks of geography. In INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Madrid: IATED Academy, 2015. s. 5311-5316. ISBN: 978-84-606-5763-7 , ISSN: 2340-1079
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of Non-textual geographic information and text difficulty and their effect on selection of textbooks of geography
Rok vydání: 2015
Místo konání: Madrid
Název zdroje: IATED Academy
Autoři: PhDr. Petr Simbartl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V České republice se dostávají stále více do popředí interaktivní učebnice. Objevují se zde jako potencionální nástupci papírových učebnic. Tyto učebnice přináší rozšíření v podobě multimédií či interaktivních cvičení. Je nutné ověřit, zda v dnešní době ještě dostatečně zaujmou děti. I v tištěných učebnicích jsou rozdíly v počtu obrázků, grafů atd. V našem výzkumu porovnáváme 6 tištených učebnic zeměpisu pro 6. třídu včetně jedné interaktivní z hlediska počtu netextových geografických informací dělené do kategorií podle obsahu (obrázky, fotky, grafy, kartografické části, tabulky, atd.). Součástí výzkumu je i srovnání obtížnosti textu vypočítané metodou M. Pluskala. Výsledky mohou být vhodným vodítkem pro učitele při výběru učebnice pro své žáky. Po zjištěních následuje pedagogický experiment a konkrétní učebnice je využívána a vliv na žáky ověřen. Toto se aktuálně testuje.
Abstrakt EN: Interactive textbooks are gaining in prominence in the Czech Republic. They are aimed to be potential successors of paper textbooks. These textbooks provide extensions in the form of multimedia and interactive exercises. It is important to verify whether they are capable to attract enough children today. In printed textbooks, there are also differences in the amount of pictures, diagrams etc. The research draws a comparison between 6 textbooks of geography for the 6th form – class including one interactive textbook from the point of the amount of non-textual geographic information divided into categories according to their content (images, photos, diagrams, cartographic parts, tables, etc.). A comparison of text difficulty forms a part of the research using the Method of M. Pluskal.The results may help teachers with choosing the most suitable textbook for their pupils. The survey is followed by a pedagogic experiment where a specific textbook is used and its effect on pupils is verified. This is currently in a process of testing.
Klíčová slova

Zpět

Patička