Přejít k obsahu


K některým interpretačním otázkám pracovního práva po účinnosti rekodifikace

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. K některým interpretačním otázkám pracovního práva po účinnosti rekodifikace. In Pracovní právo 2014. Zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014. s. 64-71. ISBN: 978-80-210-7785-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To certain interpretation labour law questions after the efficiency of recodification of the private law
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita v Brně
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá dvěma současnými oblastmi interpretačních problémů pracovního práva. Za prvé interpretačními problémy spojenými s novým zněním některých ustanovení zákoníku práce: např. přesnější regulace základních principů pracovního práva, která se odráží v zákoníku práce; civilní právní předpisy vzhledem k právním úkonům, a to zejména pokud jde o důsledky zrušení pracovního poměru na základě jednostranných právních předpisů, nebo v souvislosti s kolektivní smlouvou nebo odstoupením od pracovní smlouvy. Za druhé interpretačními otázkami týkajícími se uplatňování zásady subsidiarity občanského zákoníku, jako obecné právní úpravy pracovněprávních vztahů.
Abstrakt EN: The article deals with two current areas of interpretation problems of Labour Law. Firstly interpretative problems associated with the new text of certain provisions of the Labour Code: e.g. more precise regulation of basic principles of Labour Law, reflected in the Labour Code, civil legislation of appearance of legal actions, particularly as regards the consequences of termination of employment relations on the basis of unilateral legal acts or in relation to the collective agreement or withdrawal from the employment contract. Second interpretive issues related to the application of the principle of subsidiarity of Civil Code as general legislation on labour relations.
Klíčová slova

Zpět

Patička