Přejít k obsahu


Erforschung von Synergien der Sehfunktionen und der menschlichen äußeren Bewegungsausdrücke

Citace:
SALCMAN, V. Erforschung von Synergien der Sehfunktionen und der menschlichen äußeren Bewegungsausdrücke. 1. vyd. Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling, 2015, 124 s. ISBN: 978-3-86367-033-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Synergies Between the Quality of Visual Functions and External Human Locomotor Manifestations
Rok vydání: 2015
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling
Autoři: Mgr. Václav Salcman Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Monografie se zabývá synergetickými vztahy mezi kvalitou zrakových funkcí a vnějšími lidskými pohybovými projevy - schopností vykonat a naučit se senzomotorickému úkolu. V rámci výzkumu bylo testováno 72 probandů, studentů tělesné výchovy a sportu FPE ZČU v Plzni, kteří absolvovali standardizované oftalmologické vyšetření a následně se podrobili senzomotorickým testům, u kterých jsou kladeny vysoké nároky na vizuální percepci a prostorovou orientaci. Získaná data byla vzájemně porovnávána s cílem prokázat vliv jednoduchého binokulárního vidění (nezávisle proměnné) na vybrané hodnoty senzomotorických testů (závisle proměnné). Za tímto účelem byl využit Spearmanův korelační koeficient na hladině významnosti α = 0,05. Vzhledem ke složitosti celé problematiky a nemožnosti izolace závisle proměnných od vnějších, případně latentních vlivů, byla pomocí anamnézy sportovně pohybové činnosti odhalena i míra působení některých intervenujících faktorů. Na základě stanovených hypotéz a jejich ověření lze konstatovat následující závěry: vliv kvality jednoduchého binokulárního vidění (stereopse) na schopnost vykonat nebo se naučit senzomotorickému úkolu byl naším výzkumem prokázán v testech zrcadlového kreslení; v testech supportního kreslení vliv kvality JBV na výše uvedené proměnné prokázán nebyl; hodnoty centrální zrakové ostrosti i jednoduchého binokulárního vidění u studentů tělesné výchovy a sportu lze na základě získaných dat hodnotit oproti běžné populaci jako nadprůměrné; anamnéza sportovně-pohybové činnosti hraje významnou roli v odhalení a interpretaci specifických motorických dovedností.
Abstrakt EN: This publication is focused on the issue of synergies between the quality of visual functions and external human locomotor manifestations – the abilities to execute and learn sensomotor tasks. Within the framework of our research, we tested 72 probands, students of FPE ZCU (Faculty of Education of the University of West Bohemia) in Pilsen. This group of the probands gradually underwent standardized ophthalmologic examinations and subsequent sensomotor tests, laying high emphasis on visual perception and spatial orientation. The obtained data were mutually compared in order to demonstrate the influence of single binocular vision (independent variables) on selected values of the sensomotor tests (dependent variables). For this purpose, we used the Spearman´s correlation coefficient at a significance level of α = 0.05. With regard to the complexity of the points at issue and the inability to isolate dependent variables from external or latent influences, we tried to reveal also a measure of action of some intervening factors within the anamnesis of sports and physical activity. On the basis of defined hypothese and thein verification we can articulate following conclusions: influence of quality of single binocular vision (stereopsis) on the ability to perform, or learn sensomotor tasks, was to demonstrate in our research in the mirror drawing tests; in supporting drawing tests, influence of JBV quality on the above-specified variables was not demonstrated; the values of central visual acuity and single binocular vision in students of physical education and sports can be evaluated as above-average, compared to the general population; anamnesis of sport and physical activity plays an important part in the detection and interpretation of specific motor skills.
Klíčová slova

Zpět

Patička