Přejít k obsahu


Comparison of Time Standardization Methods on the Basis of Real Experiment

Citace:
BUREŠ, M., PIVODOVÁ, P. Comparison of Time Standardization Methods on the Basis of Real Experiment. In Procedia Engineering. neuveden: Elsevier, 2015. s. 466-474. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of Time Standardization Methods on the Basis of Real Experiment
Rok vydání: 2015
Místo konání: neuveden
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Pavlína Pivodová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na vzájemné porovnávání v současné době nejběžnějších metod pro časovou racionalizaci. Srovnání vybraných metod bylo provedeno pomocí experimentálního výzkum v podmínkách montážní automobilové výroby. Srovnávanými metodami bylo přímé měření podle metodiky REFA a dva systémy předem stanovených časů MTM-1 a BasicMOST. Vzájemné porovnání výsledků získaných pomocí těchto tří metod bylo provedeno. Experiment byl proveden na 21 montážních pracovištích, kde se časový rozsah analyzovaných operací pohyboval v rozmezí od 4 do 29 sekund. Hlavním cílem výzkumu bylo prokázat spolehlivost, vzájemnou přesnost a odchylky vybraných metod. Byla stanovena hypotéza potřebná pro ověření, že jednotlivé metody by měly mít maximální odchylku přesnosti ± 10%. Poznatky o časové náročnosti na provedení analýz u vybraných metod byly dílčím cílem našeho výzkumu.
Abstrakt EN: The paper focuses on mutual comparison of currently most common methods for time standardization. For comparison of selected methods an experimental research in conditions of automotive assembly production was performed. Compared methods were direct measurement according to REFA methodology and two predetermined time systems MTM-1 and BasicMOST. Mutual comparison of results obtained by means of those three methods was performed. The experiment was performed on 21 assembly workplaces where time span of analyzed operations oscillated between 4 to 29 seconds. The main goal of the research was to demonstrate reliability, mutual accuracy and deviations of selected methods. A hypothesis needed for verification was stated, that individual methods should have maximal accuracy deviation ± 10%. Findings about time demands for performing the analysis according to selected method was a partial goal of our research.
Klíčová slova

Zpět

Patička