Přejít k obsahu


Pohybová intervence metabolického syndromu a její rizika

Citace:
DOVRTĚLOVÁ, L., KAPOUNKOVÁ, K., KNAPPOVÁ, V., KOPŘIVOVÁ, J., STEJSKAL, P., TOMÁŠKOVÁ, I. Pohybová intervence metabolického syndromu a její rizika. In Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno : Masarykova univerzita, 2014, s. 61-82. ISBN: 978-80-210-7539-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Intervention of Metabolic Syndrome with Physical Activity and its Risks
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Lenka Dovrtělová Ph.D. , MUDr. Kateřina Kapounková , Mgr. Věra Knappová Ph.D. , doc. PaedDr. Jitka Kopřivová CSc. , doc. MUDr. Pavel Stejskal CSc. , MUDr. Iva Tomášková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola monografie pojednává o rizicích pohybové intervence metabolického syndromu. V kapitole je řešena problematika pohybové aktivity a jejího vlivu na zdraví člověka. Dále autoři popisují zátěžová vyšetření a jejich roli při preskripci pohybové aktivity ve smyslu prevence náhlé srdeční příhody, ale i objektivní prostředek stanovení optimálního intervalu tepové frekvence při aerobní zátěži. V další části kapitoly je dopodrobna řešena preskripce pohybového programu a to i v různých populačních segmentech. Poslední část kapitoly je věnována riziku poškození pohybové soustavy vlivem provádění PA při metabolickém syndromu. Mezi nejdůležitější faktory autoři řadí frekvenci a intenzitu zatížení, typ pohybové aktivity, tělesné složení, genetické faktory, vrozené vady, nízkou úroveň motorického učení, komorbidity, věk a pohlaví.
Abstrakt EN: The chapter of monograph deals with the risks of exercise intervention in metabolic syndrome. In the chapter is discussed the issues of physical activity and its impact on human health. Furthermore, the authors describes the stress tests and their role in exercise prescription in prevention of sudden cardiac death, but also as an objective means of determination the optimal interval heart rate during aerobic exercise. The next section is dealt with in detail prescribing exercise program, even in different population segments. The last part of the chapter is devoted to the risks of musculoskeletal injuries due to the implementation of the physical activity in metabolic sydromu. Among the most important risk factors the authors includes the frequency and intensity of the load, the type of physical activity, body composition, genetic factors, congenital malformations, low level of motor learning, comorbidities, age, and gender.
Klíčová slova

Zpět

Patička