Přejít k obsahu


Role pedagoga v prevenci civilizačních onemocnění

Citace:
KOPŘIVOVÁ, J., KNAPPOVÁ, V. Role pedagoga v prevenci civilizačních onemocnění. In Metabolický syndrom-mezioborový problém. Brno : Masarykova univerzita, 2014, s. 97-107. ISBN: 978-80-210-7539-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The role of the teacher in the prevention of lifestyle diseases
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová CSc. , Mgr. Věra Knappová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o významném podílu role pedagoga na efektivitě výchovně vzdělávacího procesu za cílem prevence civilizačních onemocnění. Je zde řešena problematika plánování, organizace, realizace a vyhodnocování výchovně vzdělávacího procesu. V kapitole jsou rozebrány profesní kompetence pedagoga, didaktické zásady obecné a individuální a to ve vztahu k věkovým zvláštnostem, dle zdravotních oslabení a dle úrovně tělesné zdatnosti. Jsou zde uvedena základní kritéria pro sestavení individuálního intervenčního programu. V textu jsou podrobně rozebrány všechny didaktické zásady s odkazy na závěry prací našich i zahraničních odborníků.
Abstrakt EN: This chapter discusses the important role of teacher to share the effectiveness of the educational process in order to prevent lifestyle diseases. There is the issue of planning, organization, implementation and evaluation of the educational process. The chapter dealt with professional competence of teachers, general and individual didactic principles according to the age of traits, according to the health impairments and the level of physical fitness. There are basic criteria for the compilation of individual intervention program. In the text we discuss in detail all didactic principles with reference to the conclusions of the domestic and foreign experts.
Klíčová slova

Zpět

Patička