Přejít k obsahu


Accounting and Financial Law

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Accounting and Financial Law. In System of Financial Law : general part : conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 242-252. ISBN: 978-80-210-7826-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Accounting and Financial Law
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou české právní úpravy a judikatury vztahující se k účetnictví. Vztah k účetnictví lze najít u judikátů z různých oblastí veřejného i soukromého práva. Otázkou je, zda lze hovořit o "bilančním právu" jako součásti práva finančního. Autorka pracuje na projektu, jehož cílem je vyhledat judikáty se vztahem k účetnictví a provést jejich rozbor. Hlavní část projektu bude teprve uskutečněna, na práci na projektu se podílí skupina studentů ZČU. Ověřuje se hypotéza, že významná část judikátů bude v oblasti daňové. Dosud zpracované judikáty tuto hypotézu potvrzují. Závěry některých z nich jsou v příspěvku prezentovány.
Abstrakt EN: The paper deals with the problem of legislation and case law related to accounting in the Czech Republic. These connections can be found in different areas of both public and private law. The question is whether we can speak about “accounting law” as a sub-area of law. The author has started a project aimed to searching court findings related to accounting. The main part of the project is to be done in following two years with participation of student research group. The hypothesis is that an important part of court findings will be in the area of tax law. Findings gathered so far seem to prove this hypothesis. Some findings are presented in the contribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička