Přejít k obsahu


INFLUENCE OF COOLING METHODS ON TOOL LIFE DURING MACHINING WITH iMACHINING STRATEGY

Citace:
FULEMOVÁ, J., HNÁTÍK, J., KOŽMÍN, P., SKLENIČKA, J. INFLUENCE OF COOLING METHODS ON TOOL LIFE DURING MACHINING WITH iMACHINING STRATEGY. In Industrial Engineering. University of Technology Tallin, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-9949-23-804-0 , ISSN: 2346-612X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: INFLUENCE OF COOLING METHODS ON TOOL LIFE DURING MACHINING WITH iMACHINING STRATEGY
Rok vydání: 2015
Název zdroje: University of Technology Tallin
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Pavel Kožmín Ph.D. , Ing. Josef Sklenička
Abstrakt CZ: Volba vhodného řezné prostředí ovlivňuje nejen samotný proces obrábění, ale taktéž jeho výsledky, a to jak z kvalitativního, tak ekonomického hlediska. Je obecně známo, že účinky různých řezných prostředí na řezný proces mohou být za stejných podmínek obrábění zcela odlišné a projevují se právě na trvanlivosti, drsnosti obrobeného povrchu, teplotě řezání, velikosti řezných sil, apod. V současnosti jsou při obrábění, kromě klasických způsobů chlazení řezného procesu, využívány i některé ekologičtější technologie, k nimž patří například tzv. suché obrábění při současném ofuku vzduchem. Tento článek popisuje vliv záplavového chlazení a suchého obrábění oceli S235JR na trvanlivost nástroje při frézování čtyř-břitými frézami ze slinutého karbidu za použití strategie iMachining. Zároveň je provedeno porovnání nástrojů, dodaných třemi různými výrobci, z ekonomického hlediska.
Abstrakt EN: The choice of right method of cooling can influence not only the machining process, but also its results. Generally it is known that effect of different methods of cooling on machining process can be different at the same cutting conditions. It can be expressed by tool life, surface roughness, cutting temperature, cutting forces, etc. Currently, there are used more ecological technologies during machining that include for example dry machining with air blowing into cutting area. This article deals with influence of external cooling and dry machining of S235JR steel on tool life during milling with a four-teeth milling cutter during iMachining strategy. Further there are compared tools, delivered by three different tool producers, in terms of economic viewpoint.
Klíčová slova

Zpět

Patička