Přejít k obsahu


Judiciální testy při zjišťování diskriminace v soudních sporech před ESLP - Princip proporcionality ve vztahu k doktríně Margin of Appreciation

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Judiciální testy při zjišťování diskriminace v soudních sporech před ESLP - Princip proporcionality ve vztahu k doktríně Margin of Appreciation. In Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2015. s. 233-241. ISBN: 978-80-8082-832-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Judicial tests in detecting discrimination lawsuits before the ECHR - The principle of proportionality in relation to the doctrine of margin of appreciation
Rok vydání: 2015
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Trnavská univerzita v Trnave
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zaměřuje na komparaci procesních způsobů, kterými Soudní dvůr EU a Evropský soud pro lidská práva zjišťují, zda v konkrétní věci došlo k porušení obecného principu zákazu diskriminace. Příspěvek se blíže věnuje otázce aplikace testu proporcionality u obou evropských soudů, a dále se věnuje aplikaci doktríny prostoru pro uvážení (margin of appreciation) v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Zmíněny jsou i úvahy o jednotlivých krocích tzv. antidiskriminačních testů, které oba soudy provádějí v konkrétním případě, pokud součástí stěžovatelova návrhu je tvrzení o porušení zákazu diskriminace v právu.
Abstrakt EN: This paper focuses on the comparison of procedural ways in which the EU Court of Justice and the European Court of Human Rights determine whether in a particular case there was a violation of the principle of non-discrimination. The paper is a closer look at the question of application of the proportionality test in the two European courts, and examines the application of the doctrine of discretion (margin of appreciation) by the European Court of Human Rights. Mentioned are also considerations about each step so called “Anti-discrimination tests” that both courts conduct in a particular case, if the proposal is part of the complainant's allegations of breach of non-discrimination law.
Klíčová slova

Zpět

Patička