Přejít k obsahu


Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 159 s. ISBN: 978-80-7380-507-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Labour relations from the perspective of the new Civil Code
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Publikace je zaměřena na základní okruhy problémů, k nimiž v pracovním právu dochází v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a navazující novelizace zákoníku práce. V práci je věnována pozornost nové občanskoprávní úpravě svéprávnosti fyzické osoby jako zaměstnance a s tím souvisejícímu novému způsobu okamžitého zrušení pracovněprávního vztahu zákonným zástupcem zaměstnance mladšího 16 let i změněné úpravě svéprávnosti fyzické osoby jako zaměstnavatele, kterou na rozdíl od předchozí pracovněprávní úpravy může získat i osoba mladší 18ti let. Rozsáhlý okruh závažných otázek vyplývá i z nové občanskoprávní úpravy právního jednání, kterou je nutno subsidiárně používat i v pracovním právu, mimo jiné pokud jde o problematiku neplatného právního jednání a jednání zdánlivého. Rozlišování neplatnosti a zdánlivosti jednání a právní důsledky této úpravy se promítají mimo jiné i v otázkách skončení pracovněprávních vztahů a uplatňování nároků z toho vyplývajících. Práce se věnuje i těm občanskoprávním institutům závazkového práva, které v pracovním právu použít nelze nebo jejichž úprava je v pracovněprávních vztazích modifikována vzhledem k základním zásadám pracovněprávních vztahů a specifické úpravě některých zajišťovacích závazků.
Abstrakt EN: The publication focuses on the main problem areas, for whom the labor law in connection with the effect of the new Civil Code and the related amendment to the Labour Code. In the work is given to new civil legal capacity adjustment to the individual as an employee and the associated new way of immediate termination of employment relationship, the legal representative of employees under 16 years of age and incapacitation altered by individuals as an employer, which unlike the previous labor legislation may also get a person younger than 18 years. An extensive range of substantive issues arises from the new civil legislation on the legal actions that can be used as a subsidiary in employment law, including as regards the issue of invalid legal negotiations and apparent. Distinguishing invalidity of appearance and behavior and legal consequences of this amendment is reflected among others in matters of termination of employment relations and claims arising therefrom. Thesis is also for those institutes of civil contract law, labor law which can not be used or whose regulation is in labor relations modified to reflect the basic principles of labor relations and the specific regulation of certain reinsurance liabilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička