Přejít k obsahu


Prediktivní trhy

Citace:
GANGUR, M. Prediktivní trhy. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015, 163 s. ISBN: 978-80-7478-847-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prediction Markets
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha se věnuje tématu prediktivních trhů, které jsou určeny primárně ke sběru informací a jako takové mohou být důležitou součástí systému pro podporu rozhodování v organizaci. Publikace prezentuje poznatky autora a výsledky vlastních výzkumů v oblasti využívání prediktivních trhů v ČR i několikaleté zkušenosti s jejich implementací a provozováním. Současně s tím jsou uvedeny nové poznatky z oblasti struktury a konstrukce prediktivního trhu se zaměřením na motivační a pobídkové systémy. Je představena řada nově navržených a implementovaných motivačních nástrojů, jejichž použití a vliv na chování účastníků trhu jsou zkoumány v provedených experimentech. Případová studie použití tohoto prediktivního trhu s implementací sofistikovaného pobídkového a motivačního systému, s propojením na extérní aplikace a integrací různých tržních mechanismu patří ke stěžejním částem knihy. Dále je zařazen také užitečný přehled nabízených softwarových realizací prediktivních trhů ať už komerčních nebo řešení na bázi různých druhů open licencí. V souvislosti s pobídkovými systémy jsou v knize uvedeny i možné negativní důsledky fungování těchto systémů tj. manipulativní chování některých účastníků. Základní principy jednotlivých typů manipulace vysvětlují postupy při detekci takového jednání spolu s identifikací klíčových parametrů pro nastavení jednoduchých filtrů, odhalujících podezřelé transakce. Neméně důležitá jsou i doporučená jednoduchá preventivní opatření v nastavení motivačního a pobídkového systému, která se snaží manipulaci zabránit. Publikace může být pozvánkou do světa prediktivních trhů. Čtenář by měl po jejím přečtení získat základní představu o principu a smyslu použití prediktivních trhů, může si vyzkoušet vybraný trh jako účastník, zajímat se o implementaci vlastního prediktivního trhu a s jeho pomocí objevit žádoucí a možná i zcela nečekané užitečné poznatky.
Abstrakt EN: The book deals with theme of prediction markets that are instituted primarily for collection of information and they can be the important part of the decision support system in organization. Publication presents author’s piece of knowledge and results of his own research in the area of prediction markets using in Czech Republic and also several years experiences with their implementation and managing. At the same time the new knowledge from the area of structure and prediction markets construction are introduced with focusing on motivational and incentive systems. Newly proposed and implemented motivational tools are introduced. The case study of the using of this prediction market with implementation of sophisticate incentive and motivational system belongs to the fundamental parts of this book together with connection to external applications and integration of various market mechanisms. The useful review of software implementations of prediction markets commercial or non-commercial on the basis of various types of open licenses is included. This review allows to interested persons practical identification with main features of prediction markets. In connection with incentive systems the possible negative consequences of these systems activities, i.e. manipulative behavior of some participants, are published in the book. The basic principles of particular types of manipulation explain procedure in detection of such acts together with the identification of key parameters for setup of the simple filters that detect suspicious transactions. The publication can be invitation to the world of prediction markets. The reader would get basic conception about the principles and meaning of prediction markets, she/he can try selected market as participant, she/he can interest in implementation of own prediction market and she/he can find out desirable and maybe also quite unexpected useful information derived from tacit knowledge of participants.
Klíčová slova

Zpět

Patička