Přejít k obsahu


Cesta ke vstupu německých ministrů do československé vlády v roce 1926. K problému vnímání německého aktivismu v Československu ze strany rakouského vyslanectví v Praze

Citace:
NOVOTNÝ, L. Cesta ke vstupu německých ministrů do československé vlády v roce 1926. K problému vnímání německého aktivismu v Československu ze strany rakouského vyslanectví v Praze. Moderní dějiny, 2015, roč. 23, č. 1, s. 155-178. ISSN: 1210-6860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Path to German Ministers Joining the Czechoslovak Government in 1926. On the Issue of the Perception of German Activism in Czechoslovakia from the Austrian Legation in Prague
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie je založena na analýze nevydaných pramenů rakouské a v menší míře české provenience a analyzuje vnímání jedné etapy německého aktivismu ze strany rakouského vyslance v Praze Ferdinanda Marka (1881–1947) v časovém horizontu od parlamentních voleb v listopadu 1925 do vstupu německých ministrů do československé vlády v říjnu 1926. V uvedeném období se po volbách proměnila vnitropolitická scéna v ČSR, kdy se ukázalo, že se dosavadní všenárodní koalice stran vyčerpala a že ji může nahradit spolupráce založená na programovém průniku českých a německých subjektů (agrárníků a katolických stran). Ferdinand Marek byl zkušeným diplomatem a jeho zprávy do Vídně se vyznačovaly střízlivým a věcným hodnocením politické situace v Československu. Rakouský vyslanec považoval rodící se česko-německou spolupráci za pozitivní čin, který může napomoci změně vnímání republiky jako národního státu, kde se národnostní menšiny upozaďují. Vytvoření národnostně smíšeného kabinetu pak přivítal jako zklidnění politické situace v ČSR.
Abstrakt EN: The study is based on an analysis of unpublished sources of Austrian, and to a lesser extent Czech, provenance, and it analyses the perceprion of one stage of German activism held by the Austrian envoy in Prague, Ferdinand Marek (1881-1947) over the period from the parliamentary elections in November 1925 until German ministers joined the Czechoslovak government in October 1926. Over the period looked at, the internal political situation in the CSR was transformed following the elections, which showed that the previous all-nation coalition of parties was exhausted and could be replaced with co-operation based on the common points in the programmes of Czech and German parties (agrarian and Catholic parties). Ferdinand Marek was an experienced diplomat and his reports for Vienna were marked by sober and factual assessments of the political situation in Czechoslovakia. The Austrian envoy considered the evolving Czech-German co-operation a positive act, which could help change the perception of the Republic as a nation state where national minorities were sidelined. He subsequently welcomed the nationally-mixed cabinet as a pacification of the political situation in the CSR.
Klíčová slova

Zpět

Patička