Přejít k obsahu


Vyhodnocení zahloubených staveb (tzv. "zemnic" a "suterénů") z počátků měst v Čechách a na Moravě na základě studia jejich formální a prostorové struktury

Citace:
ČAPEK, L., NETOLICKÝ, P. Vyhodnocení zahloubených staveb (tzv. "zemnic" a "suterénů") z počátků měst v Čechách a na Moravě na základě studia jejich formální a prostorové struktury. FORUM URBES MEDII AEVI, 2014, roč. 8, č. 1,2, s. 80-99. ISSN: 1803-1749
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of Sunken Featured Buildings (“Pithouses” and “Basements”) from the Early Urban Period in Bohemia and Moravia on the Basis Evaluation of Sunken Featured Buildings (“Pithouses” and “Basements”) from the Early Urban Period in Bohemia and Moravia on the Basis of the Study of their Form and Spatial Structures
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D. , Mgr. Petr Netolický ,
Abstrakt CZ: Tato metodologická studie se zaměřuje na studium zahloubených staveb převážně dřevohliněných konstrukcí a pravidelného půdorysu z raných městských a protourbánních lokací, které jsou v archeologické literatuře tradičně interpretovány jako "zemnice" nebo "suterény". Na základě publikovaných příkladů z Čech, Moravy a Slezska jsou poukázány možnosti analytického a syntetického studia těchto staveb využívající jejich formalizovaný popis v kombinaci se statistickou metodou faktorové analýzy. Faktorová analýza je požita k vyhledávání formálních a prostorových vlastností - podobností či rozdílů v rozměrových vlastnostech, v užití stavebních prvků, v přítomnosti artefaktů, a také ve způsobu zániku staveb. Přestože statistická metoda neposkytuje komplexní řešení, neboť její užití je omezeno nedostatečným množstvím reprezentativních příkladů, poukazuje však na nové interpretační souvislosti s tzv. formačními a postdepozičními procesy zániku staveb.
Abstrakt EN: This methodological study centres on sunken featured buildings, chiefly wattle and daub constructions of a rectangular plan in early towns and proto-urban locations that are traditionally interpreted as “pithouses” and “basements”. Examples published from Bohemia, Moravia and Silesia are used to demonstrate the possibilities of their analytical and synthetic study employing formalized description combined with the multidimensional statistical method of factor analysis. The factor analysis is used to seek both form and spatial similarities and differences in dimension properties, construction elements, artefacts and the manner of the features’ decline. Although the statistical method of factor analysis does not provide a comprehensive solution and has to deal with problematic areas such as insufficient representativeness of examples, it points out some new connections, for example, in regard to the formation and post-deposition processes of the decline of these sunken featured buildings.
Klíčová slova

Zpět

Patička