Přejít k obsahu


A novel approach to polyaluminosialates curing process using electric boosting and temperature profile investigation by DSC

Citace:
KOVÁŘÍK, T., FRANČE, P., ŠESTÁK, J., RIEGER, D., BĚLSKÝ, P., KADLEC, J., ROUBÍČEK, P. A novel approach to polyaluminosialates curing process using electric boosting and temperature profile investigation by DSC. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, roč. 121, č. 1, s. 517-524. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A novel approach to polyaluminosialates curing process using electric boosting and temperature profile investigation by DSC
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , RNDr. Petr Franče , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c. , Ing. David Rieger , Mgr. Petr Bělský Ph.D. , Ing. Jaroslav Kadlec , Pavel Roubíček
Abstrakt CZ: Vytvrzovací postupy za zvýšené teploty u systémů na bázi polyaluminosialatů, jsou široce rozšířeny v oblasti přípravy geopolymerních systémů. Tato práce se zabývá návrhem a popisem nového způsobu vytvrzování elektroodporovým způsobem, kde proud a napětí byly řízeny v závislosti na teplotě geopolymerního pojiva na bázi koncentrovaného roztoku křemičitanu draselného. Byly připraveny dva typy vzorků, a to zkušební tělesa o objemu 96 cm3 pro studium pevnostních a mikrostrukturních vlastností a desky o objemu 352 cm3, kde byl sledován vliv elektrických parametrů na proces vytvrzení v objemu vzorku. Mechanické testy neodhalily významné rozdíly, v pevnosti v tahu za ohybu (> 5 MPa) a objemové pórovitosti (~ 26%), mezi elektricky a standardně vytvrzenými vzorky. Kinetika vytvrzení experimentální směsi byla systematicky studována pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) a dokazuje zrychlení strukturálních změn v rozsahu teplot 60 až 80 ° C. Výsledky ukázaly, že navrhovaný postup přináší vhodnou alternativu pro tradiční metody vytvrzování.
Abstrakt EN: The curing procedures of polyaluminosialates mixtures at elevated temperature are widely involved in preparation of geopolymer systems. This paper deals with design and characterization of a novel curing process by electric boosting where electric power, current and voltage were controlled in relation to the curing temperature of geopolymer binder based on concentrated potassium silicate solution. Two types of specimens were prepared, namely beam-shaped specimens with a volume of 96 cm3 to study the flexural strength and apparent porosity development and plates with a volume of 352 cm3 to investigate changes of electric parameters in relation to the elevated temperature during the curing process in an increased volume specimens. The evolution of curing temperature was controlled by manually adjusting the electric power, depending on the specimen type, so as not to exceed 80 °C. An analysis of the curing mechanism is presented for highly filled geopolymer paste with angular particles of ceramic grog. The mechanical tests revealed no differences in flexural strength (> 5 MPa) and apparent porosity (~ 26 %) between electrically and normally cured specimens. The curing regime for experimental mixture was studied systematically by effects of heat evolution using DSC, indicating acceleration of structural changes in the temperature range 60 – 80 °C. The results showed that proposed procedure provides a good alternative for traditional curing methods using dry oven facilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička