Přejít k obsahu


Přeměny obchodních korporací

Citace:
DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015, 395 s. ISBN: 978-80-7478-803-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Transformation of trading companies
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předkládaná publikace je podrobným vědeckým monografickým rozborem právní úpravy přeměn a přeshraničních přeměn obchodních korporací podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Těžiště práce je v podrobném rozboru platné právní úpravy přeměn a přeshraničních přeměn obchodních korporací; rozhodující jsou zde právní aspekty přeměn a přeshraničních přeměn, s tím, že v omezeném rozsahu nutném pro postižení podstaty věci se přihlíží i k účetním aspektům přeměn a přeshraničních přeměn. V práci je v maximálním možném rozsahu využita jak soudobá, tak i použitelná starší literatura, tak i zejména veškerá využitelná dostupná judikatura, a to jak ve vztahu k současné právní úpravě, tak i k předchozí právní úpravě přeměn. Při rozboru a výkladu právní úpravy je důsledně zohledňován hodnotový a výkladový charakter právního řádu ČR, jakož i veškeré závazky plynoucí z členství ČR v EU.
Abstrakt EN: The presented publication is a detailed scientific monographic analysis of the legal regulation of trading companies and cooperatives transformation and crossborder transformation pursuant to Act No. 125/2008 Coll., the Trading Companies and Cooperatives Transformation Act, as amended. The book focuses on a detailed analysis of the valid legal regulation of trading companies and cooperatives transformation and crossborder transformation the decisive aspects here being the legal aspects of transformations and crossborder transformations but accounting aspects are also taken into consideration to a limited extent necessary for grasping the nature of the matter. The paper optimizes both contemporary and some applicable older sources, as well as all usable judicial decisions available, both in connection with contemporaneous legal form and previous legal regulations of the transformations included. When analyzing and interpreting the regulation the author rigorously makes provision for the value and interpretation nature of the Legal Order of the Czech Republic, as well as all obligations resulting from the Czech membership in EU.
Klíčová slova

Zpět

Patička