Přejít k obsahu


Between Two Fires: Transnationalism and Cold War Poetry

Citace:
QUINN, J. Between Two Fires: Transnationalism and Cold War Poetry. 1. vyd. New York : Oxford University Press, 2015, 218 s. ISBN: 978-0-19-874443-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Between Two Fires: Transnationalism and Cold War Poetry
Rok vydání: 2015
Místo konání: New York
Název zdroje: Oxford University Press
Autoři: Doc. Justin Quinn
Abstrakt CZ: Monografie Mezi dvěma ohni se zabývá transnacionálními tendencemi v poezii během Studené války. Zkoumá transnacionální konfrontace v poezii za Železnou oponou a zároveň přehodnocuje americkou poezii se zřetelem k přehlíženým radikálním básníkům 50. let. Následně hledá otázku na odpověd, co nám toto zkoumání sděluje o způsobu, jakým anglofonní kultura té doby absorbovala nové vzorce. Studená válka synchronizovala kulturu po celé zeměkouli; vedla k podobnosti témat, forem a kritických argumentací. Poezie, diskurz, který je běžně vnímán odděleně od politických témat, byl ve skutečnosti hluboce ovlivněn ideologickými tlaky té daný doby. Ale za tímto vzájemným zrcadlením se v zemích Železné opony skrývaly mnohé tendence, které fungovaly i přes bariéry kulturních a jazykových odlišností, přes úsilí orgánů státní bezpečnosti, přes aktivity všech možných špionů, zrádců i překladatelů. Justin Quinn v textu ukazuje důležitost těchto faktorů pro transnacionální kulturní hnutí té doby a spolu s tím i způsob, jakým ovlivnily anglofonní poezii poválečnou, tématicky zcela odlišnou od Studené války. Pro účely této studie stojí česká poezie -- její autoři, překladatelé a kritici -- na druhé straně Železné opony v roli receptora anglofonní tradice a částečně i v roli jejího tvůrce, což bylo dosud přehlíženo. Tím, že Quinn vystoupil z referenčního rámce, kterým je běžně anglofonní poezie nahlížena, máme možnost vidět básníky Roberta Lowella, Dereka Walcotta, Allena Ginsberga a Seamuse Heaneyho v novém světle, v jasném vztahu vůči ideologickým mechanismům, které v dané době probíhaly za propagace estetična jako kategorie na politice zcela nezávislé, v jejímž kontextu hrála hlavní roli postkoloniální teorie.
Abstrakt EN: Between Two Fires is about the transnational movement of poetry during the Cold War. Beginning in the 1950s, it examines transnational engagements across the Iron Curtain, reassessing US poetry through a consideration of overlooked radical poets of the mid-century, and then asking what such transactions tell us about the way that anglophone culture absorbed new models during this period. The Cold War synchronized culture across the globe, leading to similar themes, forms, and critical maneuvers. Poetry, a discourse routinely figured as distant from political concerns, was profoundly affected by the ideological pressures of the period. But beyond such mirroring, there were many movements across the Iron Curtain, despite the barriers of cultural and language difference, state security surveillance, spies, traitors and translators. Justin Quinn shows how such factors are integral to transnational cultural movements during this period, and have influenced even postwar anglophone poetry that is thematically distant from the Cold War. For the purposes of the study, Czech poetry--its writers, its translators, its critics--stands on the other side of the Iron Curtain as receptor and, which has been overlooked, part creator, of the anglophone tradition in this period. By stepping outside the frameworks by which anglophone poetry is usually considered, we see figures such as Robert Lowell, Derek Walcott, Allen Ginsberg, and Seamus Heaney, in a new way, with respect to the ideological mechanisms that were at work behind the promotion of the aesthetic as a category independent of political considerations, foremost among these postcolonial theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička