Přejít k obsahu


Lexikální slabiny českých studentů při studiu hospodářské němčiny

Citace:
HÖPPNEROVÁ, V. Lexikální slabiny českých studentů při studiu hospodářské němčiny. Cizí jazyky, 2015, roč. 58, č. 5, s. 11-24. ISSN: 1210-0811
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lexical E Czech students' lexical errors in Business German
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. PhDr. Věra Höppnerová DrSc.
Abstrakt CZ: Tato studie je zaměřena na interferenční chyby v písemných pracích studentů ekonomie. Tyto chyby jsou způsobeny především v různě strukturované mimojazykové realitě, což má za následek asymetrií jazykových znaků. Chyby se vyskytují zejména u polysémních slov, slov s ​​odlišnými sémantickým schopnostmi, fixních frází a předložkových frází. Pokud jde o cizí slova, interferenční chyby vyplývají z jejich asymetrického výskytu u mateřského a cílového jazyka, a také z jejich různých významů v obou jazycích. Ačkoli výuka německého jazyka může být usnadněna poznatky z jazyka anglického , čeští studenti často v němčině pod vlivem angličtiny chybují. Homografní anglická slova lákají studenty k tomu, aby identifikovali německá slova napsaná stejným nebo podobným způsobem, i přesto, že jsou sémanticky odlišná od slov v angličtině. Důvodem těchto chyb mohou být podobně znějící slova v jiných jazycích, případně jejich sémantické podobnosti.
Abstrakt EN: This study is focused on interference-related errors in economics students´written papers. These errors are caused mostly by the differently structured non-linguistic reality, which results in asymmetries of language signs. Mistakes occur particularly in polysemous words, words with different semantic ability to combine, fixed phrases, and prepositional phrases. Concerning foreign words, interference-related errors arise from their asymmetric occurence in the mother and the target languages, and also from their different meanings in both languages. Although leraning German may be facilitated by the konwledge of Englisch, Czech students often make mistakes in German under the influence of English. Homographs in particular tempt students to identify German words written in the same or a similar way, but are semantically different, with English words and their meanings. The reason for these errors may be cofusing similar-sounding words in the two languages, or possibly their semantic similarities.
Klíčová slova

Zpět

Patička