Přejít k obsahu


Combined System of Continuous Double Auction and Automatic Market Maker in Prediction Market

Citace:
GANGUR, M. Combined System of Continuous Double Auction and Automatic Market Maker in Prediction Market. In 33rd international conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Pilsen: University of West Bohemia Pilsen, 2015. s. 202-207. ISBN: 978-80-261-0539-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Combined System of Continuous Double Auction and Automatic Market Maker in Prediction Market
Rok vydání: 2015
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia Pilsen
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje návrh finanční struktury prediktivního trhu s ohledem na zvýšení objemu obchodů stejně tak zvýšení likvidity trhu jako klíčových ukazatelů kvality prediktivního trhu. Popsaný přístup modifikuje mechanismus obchodování na trhu a integruje dohromady systém průběžné dvojité aukce a princip automatického tvůrce trhu. Tímto způsobem je vytvořen kombinovaný systém průběžné dvojité aukce a automatického tvůrce trhu. V příspěvku je objasněn proces určení ceny akcie použitím logaritmického tržního ohodnocovacího pravidla. Úspěšnost nově navrženého systému, tj. míra využití generovaných příkazů obchodníky je srovnávána s dříve používaným systémem generátoru s konstantní cenou a aplikací principů Holandské aukce.
Abstrakt EN: The contribution deals with the proposal of the prediction market financial structure with respect to increasing the volume of trading as well as liquidity that are the key factors of the prediction market quality. The described approach modifies the trading mechanism of the market and it integrates the system of continuous double auction and the principles of automatic market maker into this mechanism. This way the combined system of continuous double auction and automatic market maker is created. In the contribution the process of price determination by means of the logarithmic market scoring rule principles is explained. The fruitfulness of the newly proposed system, i.e. the usage of orders generated by tradesmen, is compared with the previously used system of the constant price in case of Dutch auction.
Klíčová slova

Zpět

Patička