Přejít k obsahu


Use of Multiple Model Change Detection for Crack Detection in Euler-Bernoulli Beam

Citace:
FEHÉR, M., ŠIMANDL, M., PUNČOCHÁŘ, I. Use of Multiple Model Change Detection for Crack Detection in Euler-Bernoulli Beam. In Proceedings of the 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Miedzyzdroje, Polsko: IEEE, 2015. s. 163-168. ISBN: 978-1-4799-8701-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Use of Multiple Model Change Detection for Crack Detection in Euler-Bernoulli Beam
Rok vydání: 2015
Místo konání: Miedzyzdroje, Polsko
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Marek Fehér , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. , Ing. Ivo Punčochář Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možností využití vícemodelového přístupu k detekci poruch při problému detekce trhliny v nosníku. Nosník se zde uvažuje jako Euler-Bernoulliho s obdélníkovým průřezem a volným podepřením na obou koncích. Trhlina je uvažována jako otevřená, jednostranná a příčná s fixovanou hloubkou. Přepsáním obecných lineárních modelů nosníků s trhlinami různých pozic a hloubek, následnou diskretizací a předpokladem šumu během měření výchylky nosníku jsou získány vhodné modely pro účely výše uvedené detekce. Myšlenka vícemodelového přístupu k detekci a kompletní algoritmus navrženého detektoru obsahující slučovací techniku, která je nezbytná při uvažování vyššího počtu modelů, jsou zde též zevrubně popsány. Závěr je věnován ilustrativnímu příkladu a hodnocení navrženého přístupu.
Abstrakt EN: This paper deals with a possibility of applying multiple model change detection for crack detection in a beam. The beam is considered here to be a single-span uniform Euler-Bernoulli beam with rectangular cross-section and simply supported ends. The crack is assumed to be fully open single-sided transverse crack with a fixed depth. By rewriting general linear models of beams with di erent positions and depths of cracks into the state-space representations, their following discretization, and considering an ef fect of noise during displacement measuring, suitable stochastic models for multiple model change detection are obtained. The idea of multiple model change detection and a complete algorithm of detector that employs a merging technique, that is necessary if a larger number of models is considered, are also thoroughly presented. The end of the paper is devoted to an illustrative example and the evaluation of the proposed approach.
Klíčová slova

Zpět

Patička