Přejít k obsahu


Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 66 s. ISBN: 978-80-261-0483-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public Sector in the Czech Republic with the focus on social transfers
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaná publikace si klade za cíl vysvětlit problematiku veřejného sektoru se zaměřením na sociální transfery. Základem publikace jsou teoretická východiska veřejného sektoru a sociálního státu, důraz je však kladen na praktickou aplikaci veřejného sektoru v ČR, konkrétně na problematiku sociálních dávek. Sociální dávky v rámci vybraných sociálních systémů ČR jsou definovány z hlediska platných právních předpisů ČR, jsou vyzdviženy hlavní aspekty těchto dávek a podmínky jejich nároku. Publikace je doplněna o případové studie a úlohy, souhrnné opakování a taktéž o diskusi k dané problematice. Studijní text je určen zejména studentům bakalářského vysokoškolského studia, ale využít ji mohou i zájemci z řad veřejnosti.
Abstrakt EN: This publication aims to explain the issues of the public sector, with a focus on social transfers. The basis for the publication are the theoretical background of the public sector and the welfare state, emphasis is placed on the practical application of the public sector in the Czech Republic, specifically on the issue of social benefits.Social benefits in the framework of selected social systems of the Czech Republic are defined in terms of the applicable legislation of the Czech Republic, they highlighted the main aspects of these benefits and the terms of their legal entitlement. The publication is supplemented with case studies and assigned tasks, a summary repetition and also a discussion on this issue. The publication is primarily intended for students of bachelor degree, but it is possible to make use of of the public.
Klíčová slova

Zpět

Patička