Přejít k obsahu


Social and Economic Aspects of the Limited Availability of Preschool Education in the Czech Republic

Citace:
HINKE, J., ČERNÁ, M., ZBORKOVÁ, J. Social and Economic Aspects of the Limited Availability of Preschool Education in the Czech Republic. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam: International Business Information Management Association, 2015. s. 1490-1503. ISBN: 978-0-9860419-4-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Social and Economic Aspects of the Limited Availability of Preschool Education in the Czech Republic
Rok vydání: 2015
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Marie Černá , Ing. Jitka Zborková Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce shrnuje zjištění vyplývajících ze studií zaměřených na podmínky poskytování předškolního vzdělávání v České republice. Tato studie popisuje současnou situaci v oblasti předškolního vzdělávání a upozorňuje na některé slabiny. Hlavním cílem tohoto článku je posoudit možný dopad nedostatečné dostupnosti předškolního vzdělávání na sociální a ekonomické oblasti. Nejprve je uveden teoretický rámec, který popisuje historii, legislativní rámec a aktuální situaci v předškolním vzdělávání. Dále jsou zkoumány demografické trendy v České republice. Také jsou analyzovány možnosti předškolního poskytováním vzdělávání. V závěru článku jsou hodnoceny aspekty omezené dostupnosti předškolního vzdělávání v České republice a jsou kategorizovány do sociálních a ekonomických dopadů. Výsledky analýzy ukazují, že zlepšení dostupnosti předškolního vzdělávání umožňuje snížení počtu dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami v budoucnu, snížení budoucích sociálních výdajů a snížení kriminality. Možnost předškolního vzdělávání je také považována za nezbytný předpoklad kariéry pro ženy s malými dětmi.
Abstrakt EN: The paper summarizes findings resulting from the studies focused on conditions of preschool education provision in the Czech Republic. This study describes the current situation in the field of preschool education and highlights some of the weaknesses. The main aim of this article is to assess possible impact of insufficient availability of preschool education to social and economic areas. At first the theoretical framework that describes the history, legislative framework and current situation in preschool education is given. Demographic trends in the Czech Republic are further examined. Then the possibilities of preschool education provision are analyzed. In conclusion, the article assesses aspects of limited availability of preschool education in the Czech Republic and divides them to social and economic impacts. The results of the analysis reveal that improving the availability of preschool education allows reduction of the number of children and youth with special educational needs in future, the reduction of future social spending and decrease of criminality. Available preschool education is also considered as a prerequisite of career for women with small children.
Klíčová slova

Zpět

Patička