Přejít k obsahu


Ověření přínosu simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware

Citace:
JAKEŠ, T. Ověření přínosu simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware. Arnica, 2015, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 19-33. ISSN: 1804-8366
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental verification of the benefit of the proposed and created simulation program for teaching microcomputer
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Tomáš Jakeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje experimentální ověření přínosu navrženého a vytvořeného simulačního programu pomocí pedagogického experimentu. Protože přínos nemusí být pouze v rovině kognitivní, ale i v rovině afektivní, byl zvolen smíšený přístup poskytující širší přehled o zkoumané problematice. Pomocí metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu byly zjišťovány nejen podstatné statistické skutečnosti, ale i důvody vedoucí k přijímání či odmítání simulačního programu i vlivu jeho začlenění na motivaci a demotivaci studentů, a to jak na vědomé, tak i podvědomé úrovni.
Abstrakt EN: The paper presents an experimental verification of the benefit of the proposed and created simulation program by the means of pedagogical experiment. Since the contribution does not have to be only cognitive but on an affective level also, a composite approach providing a broader view of the researched issue was chosen. Using the qualitative and quantitative research methods, not only essential statistic facts were investigated, but also reasons leading to accepting or rejecting the simulation program and the effect of its integration on motivation and demotivation of students on both conscious as well as subconscious level.
Klíčová slova

Zpět

Patička