Přejít k obsahu


KOGNITIVNÍ REHABILITACE U KLIENTŮ PO POŠKOZENÍ MOZKU Z POHLEDU ERGOTERAPIE

Citace:
ZAHRADNICKÁ, I., FIRÝTOVÁ, R., VALEŠOVÁ, M. KOGNITIVNÍ REHABILITACE U KLIENTŮ PO POŠKOZENÍ MOZKU Z POHLEDU ERGOTERAPIE. In FYZIOTERAPIA – VZDELÁVANIE A PRAX Zborník príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2015. s. 327-337. ISBN: 978-80-89702-19-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: IN COGNITIVE REHABILITATION FOLLOWING BRAIN INJURY CLIENTS FROM THE PERSPECTIVE OCCUPATIONAL THERAPY
Rok vydání: 2015
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Autoři: Mgr. Ilona Zahradnická , Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Monika Valešová
Abstrakt CZ: Poškození mozku zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky. Výzkum posledních desetiletí ukázal nutnost spojení senzomotorické rehabilitace s rehabilitací kognitivní. Poznatky o neuroplasticitě změnily pohled na terapii senzomotorických a kognitivních funkcí. Kognitivní rehabilitace je důležitou součástí komplexní rehabilitační péče, pomáhá znovuzařazení do běžného života a k obnově schopností snížených onemocněním. Ergoterapie pracuje s poruchami kognitivních funkcí nejčastěji v kontextu provádění všedních denních aktivit. U některých pacientů se schopnost vykonávat každodenní činnosti vrací spontánně, ve většině případů při poruše kognitivních a senzomotorických funkcí je nutné každodenní aktivity nacvičovat, spolu s tréninkem kognitivních funkcí. V ergoterapii se nejčastěji cvičí paměť, koncentrace, pozornost, vizuálně prostorová orientace, řečové funkce a logické myšlení. K tréninku se využívá metoda tužka – papír, speciální hry nebo počítačový program Happyneuron.
Abstrakt EN: The brain lesion is able to leave long or permanent aftermath. Research in last decades showed that there's a necessity of connection between sensomotoric rehabilitation and the cognitive one. The knowledge of neuroplasticity have changed the view of the therapy of sensomotoric and cognitive functions. Cognitive rehabilitation is an important part of comprehensive care. It has helped the ressetlement to the normal daily life, recovery the abbilities which were decreased by the disorder. And sure it can help to get better the quality of life. Most often ocupational therapy works with disorders of cognitive functions by daily activities. The ability of exercising these activities can come spontaneously. But by the most of patients there's necessary practise daily activities. Combination of both-sensomotoric and cognitive methods- seems like the best way of rehabilitation. In occupational therapy there's especially rehearsed memory, concentration, attention, spatial orientation, speech and logical 328 thought. It's used some kinds of methods, usually the method 'pencil-paper', special games or computer programme ' Happyneuron'.
Klíčová slova

Zpět

Patička